Woord van de maand

Goede Vrijdag

April 2003

Niet de lijdende, maar de in triomf opgestane, opgevaren en wederkomende Christus vormt het middelpunt van het evangelie. Niettemin was overeenkomstig het heilsplan van God de gruwelijke dood aan het kruis noodzakelijk, opdat de overwinning over hel en dood behaald werd en opstanding en hemelvaart konden volgen.

Er zijn op aarde reeds vele offers gebracht en menigeen heeft voor een ideaal ook zijn leven gelaten. Nochtans zijn deze gebeurtenissen niet te vergelijken met het offer van Jezus, want Hij was niet onderworpen aan de wet van de dood, maar heeft deze aan zich ondergeschikt gemaakt. Zo gaf de Zoon van God Zijn zondeloos leven tot redding van de mensheid. Eigenlijk was het offer van Jezus voldoende voor alle mensen, maar in het evangelie van Markus staat dat Hij "Zijn leven geve tot een losprijs voor velen" (vgl. Markus 10:45). Dat betekent: Niet alle mensen maken gebruik van het aanbod der genade.

Hoe gelukzalig is het daarom dat we kunnen beseffen en belijden wat Apostel Petrus getuigde: Door wiens wonden gij zijt genezen (vgl. 1 Petrus 2:24). Doordat de Zoon van God door Zijn offerdood de zondelast op zich heeft genomen, heeft Hij de weg geopend tot het heil en tot het eeuwige leven. Door de zending van de Heilige Geest schiep Hij de mogelijkheid wedergeboren te worden en beloofde Hij weder te komen om de Zijnen tot zich te nemen in de eeuwige gemeenschap met God.

Heil uit Zijn wonden viel ons ten deel toen wij door handoplegging van een Apostel van Jezus het kindschap Gods verkregen. Alleen door Zijn wonden kunnen wij in de vergeving van de zonden worden bevrijd van de aanspraak van de boze - welk een onmetelijk heil! Ook door de hulp en bijstand van God vloeit ons telkens weer heil tegemoet en daar vragen wij steeds heel deemoedig om. De belofte van Jezus: "Ik ben bij u al de dagen tot aan 's werelds einde" (vgl. Mattheüs 28:20) verschaft ons juist in dagen van droefheid en aanvechting vertrouwen en nieuwe moed. De vrede die de Opgestane in het hart legt, brengt heil. In de zondige wereld zou men angst kunnen hebben, maar Jezus heeft gezegd: "Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." (vgl. Johannes 16:33).

Apostel Paulus schreef aan de Korinthiërs dat Jezus Christus ons van God gemaakt is tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing (vgl. 1 Korinthiërs 1:30) - ook daarin manifesteert zich het heil uit het offer van de Heer. Wijsheid ontspringt aan de godsvrucht, gerechtigheid komt voort uit het geloof. Laten we beide aanwenden bij de voorbereiding op de wederkomst van Jezus om op de dag des Heren volledige heiliging en verlossing te ervaren.

(Uit een dienst van de Stamapostel)