Woord van de maand

Ruimte voor de Heer

December 2002

Toen Maria Jezus, haar eerste zoon, baarde, de beloofde Verlosser, wikkelde zij Hem in doeken en legde Hem in een kribbe "omdat er voor hen geen plaats was in de herberg" (vgl. Lukas 2:7). Wat een tragiek: de Zoon van God, de Koning aller koningen, vond bij Zijn komen op de aarde alleen maar plaats in een stal!

Hoe ziet het er vandaag de dag uit, 2000 jaar na het door Lukas zo realistisch beschreven kerstgebeuren? Is er in onze harten plaats voor God de Vader en de Zoon, ruimte voor de werkzaamheid van de Heilige Geest? Wij willen ruimte scheppen in de herberg van onze harten, opdat de Heer er ontvangen wordt en Zich bij ons thuis voelt. Het mag niet weer gebeuren dat er voor de Heer gebrek aan plaats is!

Laten wij dit nooit vergeten: God, onze Vader en daarmee ook zijn Zoon Jezus Christus, hebben in hun onmetelijke liefde en barmhartigheid altijd plaats voor ons! In de Heilige Schrift staat dat God tot Mozes zei: "Zie, er is een plaats bij Mij: daar zult gij staan op de steenrots." (Exodus 33:21). Daaraan is tot op dit moment nog niets veranderd.

Ook voor ons als Zijn kinderen, verschaft God ons steeds een plaats op Zijn rots. Deze rots is het symbool voor het ambt waarop de kerk van Christus staat, en daarmee het zinnebeeld voor leven en vrede, zekerheid en geborgenheid. De Zoon van God zei tot Apostel Petrus: "Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigien." (Mattheüs 16:18). Als gevolg daarvan hebben wij, de gemeente van Christus, een rotsgrond onder onze voeten en is er ruimte geschapen voor onze ziel.

In Zijn huis is licht en warmte, vrede en geborgenheid, hier wordt door Zijn woord het inzicht gegeven, worden vreugde, geloof, liefde en hoop versterkt en vernieuwd. Op deze door de Heer gegeven plek op de rots is alles te verkrijgen wat nodig is voor het rijp worden van onze ziel. Wanneer wij dit aanbod van God aannemen dan krijgen wij een zielenstructuur die ons in staat stelt om godsvreze te hebben, onze naaste lief te hebben, draagkracht te kunnen bewijzen en naar gerechtigheid te streven.

Vóór alles gevoelt de ziel een heimwee naar het hemelse vaderland en verwacht met blijdschap het komen van de Heer. Want het eeuwige leven in de heerlijkheid bij God is de plaats van onze toekomst!

(Uit een dienst van de Stamapostel)

Wij wensen alle lezers een van vrede vervulde adventstijd en een gezegende kerstvreugde!