Woord van de maand

Roemen en vrolijk zijn

November 2002

Wie Gods genade respecteert en aanneemt mag een vervuld, gelukkig en tevreden, ja een rijk leven leiden. Weliswaar blijven zorgen en lasten, verzoekingen en aanvechtingen, ziekte, leed en droefheid niet uit, maar Gods genade geeft steeds weer nieuwe kracht om te dragen, geeft nieuwe hulp, nieuwe zegen. Wie dat ervaart heeft de gelegenheid om God te roemen en zijn leven lang vrolijk te zijn.

Hoe roemen wij de Heer? Op de eerste plaats door het gebed. Er zal wel niemand zijn die de hemelse Vader in alle ernst roemen wil, maar niet bidt. In onze gebeden roemen wij de Heer. Ook door het tonen van onze dankbaarheid kunnen we de Heer roemen. Soms zijn er misschien mensen die niet zo precies weten waarvoor ze dankbaar moeten zijn. Daar bestaat maar een enkel antwoord op: voor alles!

De Heer roemen kunnen we ook door de navolging, door meewerken en door ons offer. Op dat alles rust de zegen van God, die Jezus Christus, Zijn Zoon, naar de aarde gezonden heeft om de mensen te verlossen. Kunnen wij niet blij zijn als we zo