Woord van de maand

Het waarachtige licht

September 2002

Het licht is een van de grootste gaven van God; ja, God Zelf is het Licht. Het eerste scheppingswerk dat God volbracht was de schepping van het licht. En toen Jezus over de aarde ging zei Hij: "Ik ben het licht der wereld: wie Mij volgt zal niet in de duisternis wandelen." (Johannes 8:12). Wat een grandioze belofte! Jezus breidde dit beeld nog verder uit door tegen Zijn jongeren en toehoorders te zeggen: "Gij zijt het licht der wereld." (Mattheüs 5:14).

Het apostolaat verspreidt goddelijk licht, maar ook elke gemeente is een lichtdrager. Onder Gods licht groeien Zijn kinderen in inzicht, in het waarachtige licht. Hoe wordt het licht in de gemeente zichtbaar? In de eerste plaats door woord en sacrament. De psalmist heeft het al ingezien: "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn weg." (Psalm 119:105). Welk een licht wordt er niet zichtbaar als de genade van doop en verzegeling uitgedeeld worden? Toen de jongeren op Pinksteren de Heilige Geest ontvingen verschenen er tongen boven hun hoofden, als van vuur: goddelijk licht. Bij de zondevergeving verdwijnt de duisternis omdat het licht van de genade de ziel doordringt. En bij het Heilig Avondmaal, de innige gemeenschap met de Heer, straalt het licht van Christus rechtstreeks naar binnen.

Hoe helder schijnt het licht niet wanneer wij de goddelijke vrede ontvangen, die bij elke zondevergeving in ons hart gelegd wordt. Licht begint te stralen als wij bereid zijn tot verzoening, als we barmhartig en vredelievend zijn, als we een offer van ons hart brengen, wanneer we ons ondergeschikt willen maken aan de wil van God. Laten we ons licht niet onder de korenmaat zetten, maar het laten lichten in de duisternis, opdat die verlicht wordt. Laten we een licht zijn daar, waar we leven!

Apostel Petrus schreef: "Wij hebben een te vaster profetisch woord en gij doet wèl dat ge daarop acht geeft, als op een lamp die licht geeft in een donkere plaats, totdat de dag aanbreekt, en de morgenster opgaat in uwe harten." (2 Petrus 1:19) Wie is met ‘morgenster' bedoeld? Niemand anders dan Jezus Christus. Wanneer Hij opgaat in onze harten op de nieuwe dag, dan is het de Dag des Heren, dan komt onze Bruidegom en haalt de bruid op voor de Bruiloft van het Lam. Dan laat Hij de Zijnen overgaan in het eeuwige licht. En wanneer de in de Openbaringen beschreven stad van God verschijnt, is er geen zon meer nodig, want God Zelf verlicht haar met Zijn licht. (vgl. Openbaring 21:23).

(Uit een dienst van de Stamapostel)