Woord van de maand

Wijsheid van boven

Juli 2002

Salomo wist reeds dat waarachtige wijsheid alleen door de Heer kan worden geschonken: "Want de Heer geeft wijsheid en uit Zijn mond komt kennis en verstand."(Spreuken 2:6). Om deze te ontvangen, moet men godvrezend zijn. "De vreze des Heren is het begin der wijsheid", betuigt de psalmist (vgl. Psalm 111:10). In de ziel van degene die de majesteit Gods kan erkennen, het offer van Christus kan omvatten en zich door de werkzaamheid van de Heilige Geest kan laten inspireren, groeit godsvrucht. Deze bewerkt dat hij zich in hoogachting en respect voor de oneindige macht, liefde en barmhartigheid van de Drie-enigheid buigt.

Wat staat ons te doen als onze gedragingen, ons denken, onze uitlatingen niet altijd wijs zijn? Apostel Jakobus wijst de weg: "En indien aan iemand onder u wijsheid ontbreekt, hij bidde haar van God, die aan ieder eenvoudiglijk geeft." (Jakobus 1:5).Dat is een goede raad. Degene wie het daaraan ontbreekt, behoeft daarin niet te berusten of op te geven, maar hij kan God om wijsheid bidden. Gebeurt dit uit godsvrucht, dan kan de wijsheid zich op dit fundament ontplooien.

Wat de door God geschonken wijsheid tot stand brengt, geeft Apostel Jakobus eveneens aan: "Maar de wijsheid van boven is ten eerste kuis, daarna vredelievend, welwillend, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd." (Jakobus 3:17). De wijsheid brengt een schat aan goddelijke deugden voort. Laten we haar aannemen opdat al deze gaven aan ons zichtbaar worden. We willen vredelievend zijn en niet door onvrede heen en weer geslingerd worden, we willen ons iets laten gezeggen, ook al past het ons niet altijd, we willen mild zijn, vol barmhartigheid en goede vruchten voortbrengen. Wat zijn dan goede vruchten? Geloof, liefde en hoop, trouw en vrede, vreugde en kracht. Ook willen we onpartijdig zijn en geen huichelaars. Dit alles komt voort uit de wijsheid.

We willen toenemen in kennis en inzicht. De kennis vermeerdert door het woord van God. Doordat we dat woord in onze ziel opnemen, dringen we steeds dieper door in de kennis omtrent het verlossingsplan van God en beseffen we steeds duidelijker wat goed en kwaad is, wat de Heer van ons verwacht. En als we daarbij ook nog het inzicht bezitten om het goede te doen en het boze te mijden, dan zijn we een heel stuk dichter bij het wezen van Jezus gekomen.

Wie eerlijk is met zichzelf en daardoor beseft wat nog ontbreekt, vervolgens om hulp en kracht van boven bidt en uiteindelijk zijn hele wil inzet - laat God het gelukken. Niet de wijze, hoogbegaafde en machtige mensen, niet de intelligente en invloedrijke individuen, nee, de eerlijke en oprechte zielen. Dat zijn allen die eerlijk, waarachtig en zonder bedenkingen met al hun kracht proberen het woord van God op te volgen en zich naar Zijn wil te richten. Zij zullen het doel van het geloof bereiken en bij de wederkomst van Christus het loon ontvangen. Op de weg daarheen beschermt Hij de vromen die oprecht en zonder huichelarij de Heer toegenegen en trouw zijn.

(Uit een dienst van de Stamapostel)