Woord van de maand

De Heer leidt ons

Juni 2002

Hoe vaak hebben wij in ons geloofsleven al ervaren dat de Heer ons leidt, dat Hij met de bescherming van Zijn engelen bij ons was, soms zelfs zonder dat we het merkten? Ondanks dat komen we steeds weer in omstandigheden terecht waarin we menen dat we alleen gelaten worden met onze zorgen en problemen, met ons kruis en leed. Op zo'n moment moeten we ons eens bedenken dat de Heer Zijn heiligen wonderbaar leidt en begeleidt.

Zijn heiligen - wie zijn dat dan? Apostel Paulus merkt daarover op in zijn brief aan de Efeziërs: "Zo zijt gij nu niet meer gasten en vreemdelingen, maar medeburgers der heiligen, en Gods huisgenoten, gebouwd op de grond der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is." (Efeziërs 2:19-20). Wie de Heilige Geest heeft ontvangen en daardoor als medeburger verheven is tot Gods huisgenoot, behoort tot de heiligen, ondanks het feit dat hij of zij nog veel zwakheden en fouten heeft.

Wanneer de Heer de Zijnen leidt, dan leidt Hij ze op Zijn wegen. In de eerste plaats is dat de "smalle weg van het geloof". Wie die weg afloopt bezit de zekerheid dat hij aan het doel komt dat hij nastreeft. Wanneer we ons door de Heer laten leiden, is het voor ons geen last of een inperking van onze vrijheid, als we de smalle weg gaan; hij is breed genoeg om ons volledig te kunnen ontwikkelen en ontplooien in ons geloof.

De smalle weg die we moeten gaan is tevens een "overwinningsweg". Wie die weg volgt, ontvangt de kroon van het eeuwige leven. Jezus heeft beloofd: "Wie overwint, die zal Ik geven met Mij op Mijn troon te zitten, gelijk Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader op Zijn troon." (Openbaring 3:21). Wat een prachtig vooruitzicht! Om verheven te worden tot op gelijke hoogte met de almachtige, eeuwige God en Zijn Zoon. Daarom loont het om kliffen en kloven te nemen.

De Heer bespaart ons ook niet de smalle weg als "lijdensweg". God legt ons vaak een last op zodat we gelouterd worden en zodat we aan Hem ons geloof, onze trouw en liefde kunnen bewijzen. Hij laat ons echter niet alleen op de "lijdensweg". Hij geeft ons troost en kracht, hulp en bijstand. Ook al is het pad doornig en vol stenen, wij weten dat de Heer ons ook op deze moeilijke weg wonderbaarlijk leidt.

De smalle weg is bovendien een "leerweg". In Gods werk moeten we heel wat leren om te groeien in de liefde van Jezus. We moeten in wezen aan Hem gelijk worden, en ons voorbereiden op de taak om in het vrederijk zij aan zij met de Heer te dienen als een koninklijke priester.

Al deze "wegen" hebben één ding gemeen: zij zijn tegelijkertijd ook de "weg naar huis". Wie op deze weg blijft en zich door God laat leiden, kan niet op een dwaalweg komen. Hij of zij zal ondanks allerlei problemen zeker aankomen bij het doel: eeuwige samenzijn met de Allerhoogste en Zijn Zoon.

(Uit een dienst van de Stamapostel)