Woord van de maand

Gezondheid van de ziel

April 2002

De lichamelijke gezondheid is het hoogste aardse goed. Weliswaar kan men deze niet kopen, maar nochtans worden voor het behoud ervan miljarden uitgegeven. Onderzoek en wetenschap ontwikkelen onafgebroken nieuwe methoden, technieken en medicamenten om ziekten te kunnen onderkennen, voorkomen en genezen. Vele takken van industrie houden zich bezig met het produceren van middelen voor het beschermen of herkrijgen van de gezondheid. Hoe is het echter gesteld met de gezondheid van de ziel?

De Heer Jezus heeft erop gewezen dat een mens er geen baat bij heeft als hij de gehele wereld overwint en schade lijdt aan zijn ziel (vgl. Mattheüs 16:26).

Daaruit kan men afleiden welk een grote waarde wordt toegekend aan de gezondheid van de ziel. Laten we er daarom voor zorgen dat onze ziel gezond blijft! Dus volgen wij de goddelijke therapie: het woord van God aannemen en Zijn genade aangrijpen. De heidense hoofdman in Kapernaüm besefte reeds de hemelse kracht van Jezus en riep gelovig uit: "Spreek slechts één woord en mijn knecht zal gezond worden." (vgl. Lukas 7:7). Hoeveel te meer mogen wij ons geloof binden aan de hulp en bijstand van de Heiland en het goddelijke recept voor de gezondheid van de ziel gebruiken.

Zoals het gehele lichaam lijdt wanneer één orgaan ziek is, zo lijdt de ziel pijn als ons gehele wezen niet op Jezus is gericht. Laten we onszelf eens de volgende vragen voorleggen om een "geestelijke diagnose" te stellen: wat ziet ons geestesoog? De tekenen van de tijd? Het altaar in zijn verheven grootheid? De zending van Jezus in Zijn knechten? Kunnen wij op het goddelijk uurwerk aflezen hoe laat het is in de geschiedenis van de mensheid en de wereld? - Als wij dat allemaal goed beseffen, zijn onze geestelijke ogen gezond.

Hoe is het met onze oren gesteld? Horen wij altijd de stem van de Goede Herder? De roep van de Bruidegom Jezus? Nemen wij ook de waarschuwingen waar die ons moeten bewaren voor zonde en vervreemding van God? Wanneer wij dit allemaal horen, bezitten wij geopende en gereinigde gehoorgangen.

En onze handen? Zijn ze in staat en bereid de goddelijke gaven in ontvangst te nemen, zich tot gebed te vouwen en tot verzoening uit te strekken? Kunnen onze knieën zich nog buigen voor de almacht van God, brengen onze voeten ons graag naar het huis van de Heer en leiden zij ons voorwaarts op de smalle weg naar het doel van ons geloof? Men kan ook lijden aan halsstarrigheid: met een stijve nek, met eigenzinnigheid is het moeilijk zich deemoedig voor de Heer te buigen.

We zouden nog meer ziekten kunnen opnoemen. De geestelijke bloedsomloop raakt ontregeld wanneer het streven naar het rijk van God niet meer op de eerste plaats komt en ons leven uitsluitend draait om aardse aangelegenheden. Het hart verzwakt wanneer er geen plaats meer is voor de Allerhoogste. Laten wij dit allemaal voorkomen door het goddelijke medicijn te gebruiken: het woord van God en de genade uit het offer van Jezus Christus. Dan blijft de ziel sterk en gezond!

(Uit een dienst van de Stamapostel)