Woord van de maand

Trekkende liefde

Maart 2002

Wie het heil in Christus wil vinden moet zich door de Vader laten trekken. In Zijn oneindige liefde zou Hij iedereen tot Zich willen trekken, maar gebruikt daarvoor geen groot geweld. Eerder is het een aanbod van Zijn genade. Wie dat aanbod gelovig en dankbaar aanneemt en zich laat trekken, merkt de goddelijke kracht waarmee de Almachtige Zijn verlossingswerk voleindigt.

Waarheen trekt de Heer dan in eerste instantie? Naar Zijn altaar! Dat is de plaats waar Hij ons ontmoet, waar Hij ons dient, sterkt en troost, waar Hij vragen beantwoordt en duidelijkheid geeft. Aan het altaar ontvangen we ook zegen en vergeving van onze zonden, en beleven we in het Heilig Avondmaal de innige gemeenschap met onze Verlosser. De Almachtige trekt met liefhebbende kracht; verzet je daar niet tegen, maar laat je trekken!

God "trekt" ook tot de offerdienst. Offers brengen is in onze materieel ingestelde wereld niet meer van deze tijd, denken veel mensen. En toch is dat de voorwaarde tot de allergrootste zegen. Wanneer we onze tijd aan God offeren zal Hij onze tijd zegenen. Wanneer we onze wil aan Zijn wil ondergeschikt maken worden we geen willoze schepsels, waarmee men doen kan wat men wil. Integendeel: wanneer we ons naar Gods geboden richten en Zijn woord opvolgen, groeien we uit tot autoriteiten in het geloof, die in deze onrustige tijd een doel hebben, waard om na te streven. Hou daarom de hand van God vast en laat je trekken!

Want de Heer "trekt" ons ook in de navolging. In de Apostelen van Zijn Zoon heeft Hij voorgangers gegeven die belast en gemachtigd zijn de kudde van Christus op de door Hem gebaande weg te leiden. Zonder navolging is het niet mogelijk om het doel te bereiken. Hoe mooi is het om niet in het duister te hoeven tasten maar te weten waar we kunnen staan en gaan! Wie trouw navolgt gaat zijn weg met zekere schreden voort: omhoog, hemelwaarts!

Daarheen wil de hemelse Vader ons uiteindelijk trekken! Gods verlossingsplan kent vele hoogtepunten: voor de redding van de mensen zond Hij Zijn Zoon in het lichaam, liet Hem dus mens worden. Door Jezus

Woord van de maand

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een... [meer...]