Woord van de maand

Opbouw en afbouw (voltooiing)

Januari 2002

Opbouw en afbouw zijn activiteiten die plaatsvinden in tijden van vrede. In oorlogstijd heerst er vernietiging en verwoesting, alle krachten zijn gericht op aanvallen of verdedigen. Als er daarentegen vrede is, gedijen welvaart en welstand, kunnen cultuur en wetenschap zich ontwikkelen. Daarom betekende het heel veel voor de psalmist David toen hij besefte: "De Heer zal Zijn volk zegenen met vrede." (vgl. Psalm 29:11).

Opbouw en afbouw zijn begrippen die in elkaars verlengde liggen, maar toch heel verschillend kunnen zijn. Als een huis ontstaat, begint men met de opbouw: de ene steen wordt op de andere geplaatst tot uiteindelijk het dak erop zit. Pas dan wordt met de afbouw begonnen en worden de leidingen aangelegd voor gas, elektriciteit en water. De muren van de verschillende ruimtes worden bepleisterd en behangen. Tenslotte worden de gordijnen voor de ramen gehangen en worden de kamers ingericht met meubelen. Als opbouwen en afbouwen, men kan ook spreken van voltooien, op zinvolle wijze geschieden, ontstaat er een harmonisch geheel, een geriefelijk woonhuis.

Dit voorbeeld kan ook worden gebruikt voor het werk van God. Als de Heer Zijn volk vrede schenkt en wij deze bewaren - in onze harten, in de gemeenten, in de districten - kan het werk Gods opgebouwd en voltooid worden.

Wat houdt dat in? Dat het naar buiten toe nog moet groeien. Iedereen wordt persoonlijk aangespoord om getuigenis te brengen van het evangelie, de blijde boodschap van Jezus. De een doet dat door zijn levenswandel, door de vriendelijke omgang met anderen en door zijn voorkomendheid, de ander echter ook nog door de blijde manier waarop hij zijn geloof belijdt.

Het gaat er echter ook om de voltooiing te bevorderen. Elkeen persoonlijk die tot het volk van God behoort, moet groeien naar de innerlijke mens opdat de deugden van Christus steeds meer openbaar komen. Het is noodzakelijk om steeds meer draagkracht te tonen in de geloofs- en levensstrijd, in de zuivere liefde te blijven, tot verzoening bereid te zijn en mee te helpen het gemeenteleven te bevorderen opdat de gemeenschap van de kinderen Gods versterkt wordt. Laten we onze broeder en zuster daarom vriendelijk en met hoogachting begroeten en hen onder de arm nemen en biddend helpen hun last te dragen wanneer zij in geloofsnood verkeren.

"De Heer zal Zijn volk zegenen met vrede." In tijden van vrede gedijt de welvaart. In het aardse bestaan behoren daartoe voeding, kleding en onderdak. En hoe staat het met de geestelijke welvaart? In iedere dienst schenkt de Heer zielenspijs en levenswater alsmede klederen des heils. En over de gemeenschap van de kinderen Gods is het "dak" der genade gespannen. Laten we blij en dankbaar zijn dat de Heer alle voorwaarden tot opbouwen en voltooien geschapen heeft en daadkrachtig meehelpen opdat het werk spoedig voleindigd wordt!

(Uit een dienst van de Stamapostel)