Woord van de maand

Het geschenk van God

December 2001

Wanneer je het wereldgebeuren bekijkt, en overal om je heen armoede en ellende, onrust en onrecht, honger, oorlog en gewelddadige dood waarneemt, dan klinkt de kerstboodschap beslist een beetje bevreemdend: "Ere zij God in de hoogte, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!" (Lukas 2:14). Maar, laten we ons niet laten misleiden: het is ondanks alles de tijd, waarin God heel dicht bij de mensen wil zijn en al diegenen nabij kan zijn, die Hem daar zoeken waar Hij Zich openbaart; want het is genade- en voleindingstijd!

God schenkt de wereld al Zijn liefde: Zijn Zoon - het grootste dat we ons kunnen voorstellen. Mensen hebben hun leven en hun vermogen voor een goed doel gegeven; dat is te respecteren en stemt dankbaar. Maar niets kan ook maar in de schaduw staan van dat, wat God de mensen schonk in de menswording van Zijn Zoon, waarvan Apostel Johannes zei: "En het Woord werd vlees, en woonde onder ons (en wij zagen Zijn heerlijkheid, een heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon des Vaders) vol van genade en waarheid." (Johannes 1:14).

Jezus Christus - Gods Zoon en mens ineen, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, Heiland en Verlosser, Die van Zichzelf kon zeggen: "Ik ben de Goede Herder", "Ik ben het Brood dat van de hemel gekomen is", "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven". Hij onderwees godsvrucht en naastenliefde en bracht uiteindelijk dat unieke, eeuwig geldende, oneindig grote offer op Golgotha, overwon hel, dood en graf en schiep daardoor de voorwaarde dat de zondeschuld van de mensen gedelgd kan worden.

Laten we daarom nooit vergeten: de Heer is in het vlees gekomen en heeft Zijn offer gebracht voor onze verlossing. Er bestaat geen groter geschenk! Het bezit geldigheid tot in onze tijd, want het woord dat gewerkt wordt door de Heilige Geest en gesproken wordt door knechten van de Heer, woont ook nu onder ons; en van de genade uit het offer van Jezus mogen we steeds weer genieten als we samenkomen in Gods huis. Deze gaven werken ook heden aan elke ziel, die zich daarvoor openstelt. En wanneer de Heer opnieuw verschijnt, zoals Hij heeft voorzegd, dan mogen wij ook hemelvaart vieren, mits we zijn nagevolgd tot het einde toe. Waarachtig een geschenk van God!

(Uit een dienst van de Stamapostel)