Woord van de maand

In de tuin van de Heer

Oktober 2001

Veel van het innerlijk van de mensen lijkt op een woestijn, menig hart lijkt op een dor land omdat zij zich voor het werk Gods afsluiten. Dat hoeft niet zo te zijn of te blijven omdat de profeet Jesaja al erop wees dat de Heer "hare woestijnen tot lusthoven, en hare velden tot een hof des Heren" wil maken" zodat men er blijdschap en vreugd in vinden zal, dank en lofgezang." (vgl. Jesaja 51:3).

Hoe maakt de Heer het mogelijk dat - geestelijk bezien - een woestijn, dor land een bloeiende tuin wordt? Dit is vergelijkbaar met de aardse schepping: door water - het water des levens, dat openbaar komt door het woord van het altaar; door licht en warmte van de zon - het genadelicht Jezus Christus. Het begrip van het leven; door de wind - de wind van de Heilige Geest die alles bevrucht; en door de dauw - de goddelijke zegen.

Echter ook onze inzet is nodig om onze hartensakker ploegbaar te maken. Daarvoor moet geloof, liefde en hoop worden opgebracht. Het geloof komt voort uit de prediking, en de prediking uit het woord van Christus. Daaruit mag geconcludeerd worden: wie van goede wil is en zich oprecht ervoor in wil spannen om het woord van het altaar aan te nemen, die kan geloven! En wie de liefde ruimte geeft, die door de Heilige Geest in ons hart is uitgestort, mag ervaren hoe de liefde van God zich ontplooit en de werken van de liefde zich openbaren.

De hoop tenslotte verlevendigt ons verlangen naar de dag des Heren. Dit alles is nodig om van de woestijn, van dor land een tuin van de Heer te maken.

Wanneer het in de tuin van de Heer wil groeien en bloeien, dan is ook vrede nodig. Dat moet steeds opnieuw worden geschapen. Als wij die bewaren, dan kan zon en regen, wind en dauw, de gaven van de hemel, de hartensakker bewerken en geluk en vreugde, lafenis, troost en versterking, zelfs verlossing en zaligheid tot bloei komen.

Af en toe moet in ons hart wat dieper worden gegraven - godsvreze verschaft geestelijke diepgang en verdrijft nijd, haat en wereldlust. Soms mist er ook wat mest wanneer het in de tuin niet goed wil bloeien en groeien wil. Wat is dan mest voor onze ziel? Het spoedig verwachten van de Heer.

Wij bezitten alles wat nodig is opdat ons hart een prachtige tuin van de Heer kan zijn. Is het daarom verwonderlijk wanneer naast geluk en vreugde ook dank en lofgezang daarin zijn te vinden?

(Uit een dienst van de Stamapostel)