Woord van de maand

Vreugdeoffers

September 2001

Wij willen instemmen met het lofgezang van de psalmdichter: "Zo zal ik u blijmoedig offers brengen, en uwen naam, o Heer, loven, omdat die zo troostrijk is."(Psalm 54:8). Door alle omstandigheden heen mochten wij het geloof behouden en wachten wij op de dag die boven alle dagen uit de geschiedenis der mensheid uittorent: de dag waarop de Heer zal komen om Zijn werk te voleinden en de Zijnen thuis te halen naar de eeuwige heerlijkheid. Dat is het doel van onze hoop, van onze gebeden en van ons geloof!

Wij willen met vreugde ons offer brengen. Dat is slechts alleen uit liefde voor God en Zijn werk mogelijk; zonder deze liefde kunnen wij niet met vreugde offers brengen. "De liefde Gods", aldus Apostel Paulus in de brief aan de Romeinen, "is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is." (vgl. Romeinen 5:5). Wanneer wij de Heilige Geest ruimte geven zodat zij zich kan ontplooien, dan brengen wij graag en met vreugde een offer.

Wij willen onze tijd geven voor de kerkdienst, voor het meewerken in het werk van God. Dat geeft zegen. Wij willen ook onze wil opofferen, dat betekent niet dat wij dan als mensen geen wil meer hebben; wij weten heel precies wat wij op deze aarde willen! Daarom is de wil van God een richtsnoer voor ons handelen, voor onze beslissingen, voor onze ziel. Doordat wij met vreugde offeren, prijzen wij de naam van de Heer. De profeet Jesaja noemde de naam van de Heer toen hij op de komst van de Messias, op de geboorte van de Zoon Gods wees: "Wonderbaar, Raad, Kracht, Held, Eeuwige Vader,Vredevorst." (vgl. Jesaja 9:5). Vol van wonderen is de natuurlijke en geestelijke schepping, en wonderbaar is de raad die de Heer steeds weer door Zijn woord van het altaar geeft. Toen Jezus Christus Zijn offer bracht, hel, dood en graf overwon en in verheerlijkt opstond was Hij de machtige held. Op de dag van Zijn hemelvaart, toen Hij naar Zijn Vader terugging, kwam Zijn naam van "Eeuwige Vader" openbaar. En wanneer Hij terug zal komen om de Zijnen tot Zich te nemen, en uiteindelijk Zijn rijk zal oprichten, dan toont hij Zich als een waarachtige "Vredevorst".

Waarom hoort men in de christenheid zo weinig van de wederkomst van Christus, de meest bijzondere gebeurtenis aller tijden, van de bruiloft des Lams, van de verandering van de wachtende gemeente? Dat zijn toch de doorslaggevende punten van het evangelie. Laten wij daarvoor dankbaar zijn dat de Heilige Geest ons steeds weer intensief erop wijst en deze grootse daden van de toekomst steeds in het middelpunt brengt.

Laten wij offers van vreugde brengen en de genade van God roemen en prijzen, omdat wij zijn geboren, omdat wij wedergeboren zijn, dat wij tot nu toe in het geloof mochten navolgen. En voor de toekomst bidden wij: "Laat ons niet uit Uwe genade vallen", opdat wij zoals Apostel Paulus kunnen zeggen: "Maar door Gods genade ben ik hetgeen ik ben; en Zijne genade aan mij is niet vergeefs geweest." (vgl. 1 Korinthiërs 15:10).

(Uit een dienst van de Stamapostel)