Woord van de maand

Bouwen en in stand houden

Augustus 2001

"Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door verstand bevestigd." Deze uitspraak van Salomo (vgl. Spreuken 24:3) heeft niet alleen betrekking op aardse bouwwerken, maar in het bijzonder op het verlossingswerk van God. Al meteen na de zondeval heeft de Almachtige met de verwijzing naar degene die de slang de kop zou vermorzelen, de basis voor dit geestelijk bouwwerk gelegd. En toen dan de beloofde Messias kwam, legde Hij met Zijn offer aan het kruis van Golgotha het fundament waarop Hij Zijn gemeente wilde bouwen - zonder dat offer van Jezus Christus zou dit bouwwerk niet bestaan.

Koning Salomo wees er al op dat door een ordelijke huishouding de kamers vol kostbare en lieflijke rijkdom worden (vgl. Spreuken 24:4). Rijkdom kan alleen degene bij elkaar verzamelen die verstandig, zorgvuldig en zuinig het huishouden doet. Verstandig huishouden betekent ook dat men de beschikbare goederen nauwkeurig verdeelt en ervoor zorgt dat allen er evenveel profijt van hebben. Wie zijn in het geestelijk huis daartoe meer bekwaam dan de geroepen huishouders over Gods verborgenheden, zoals de Apostelen in de Heilige Schrift genoemd worden (vgl. 1 Korinthiërs 4:5)?

Welke kamers moeten met de kostelijke goederen worden gevuld? Onze harten! Daarom is het belangrijk dat wij meebouwen aan ons

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]