Woord van de maand

Door het geloof gezond blijven

Juli 2001

We hebben God nog nooit gezien, maar we hebben Hem in ons geloofsleven al wel duizendmaal ervaren. Apostel Johannes schrijft dat ons nog niet geopenbaard is geworden wat wij zijn zullen, maar we weten dat wanneer het geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn: "Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is." (vgl. 1 Johannes 3:2). Welk een onvoorstelbare vreugde en een nog niet eerdere toestand van gelukzaligheid zal ons hart vervullen wanneer wij voor de eerste keer de Majesteit Gods zullen aanschouwen! Vandaag is het nog zo om aan de beloofde wederkomst van Christus te geloven, de boodschappers van de Zoon Gods trouw na te volgen, de tijd te benutten om waardig en gereed te zijn om in de heerlijkheid Gods in te gaan wanneer de Heer de Zijnen thuis haalt.

In de bijbel staat dat het geloof niet de zaak van allen is (vgl. 2. Thessalonikers 3:2). Aan de andere kant, zo staat het in de Heilige Schrift, is het onmogelijk om zonder geloof God te bevallen, "want wie tot God komen wil, moet geloven dat Hij is…." (vgl. Hebreeën 11:6). Daarom moeten wij er zorgvuldig op letten dat ons geloof gezond blijft.

Welke betekenis de Heer aan het geloof toekent, toont zich in de genezingen die Jezus deed: voorwaarde was steeds het geloof. Zo ook bij de hoofdman die tot Jezus kwam en zich beklaagde dat zijn knecht verlamd lag en onder pijnen gekweld ging. Toen de Heer de knecht wilde zien, verklaarde de hoofdman dat dat niet nodig was. "Maar spreek alleenlijk een woord, zo zal mijn knecht gezond worden!" Jezus antwoordde verbaasd: "Zulk een geloof heb Ik zelfs in Israël niet gevonden!" en voegde eraan toe: "Ga heen, u geschiede gelijk gij geloofd hebt." En de knecht werd in datzelfde uur gezond (vgl. Mattheüs 8:5-13). Wat kunnen wij daaruit leren? Wanneer men verlamd is, dan kan men zich nauwelijks bewegen. Dat geldt ook voor onze ziel. Wat houdt haar dan in beweging? Het levende geloof! Ver weg zijn van God daarentegen, wat helaas heel veel mensen zijn, beperkt de bewegingsvrijheid en de zonde verlamt.

Wij willen gezond zijn naar de ziel! Daarvoor hebben we een onwrikbaar geloof nodig. Wanneer wij dit bezitten dan kan de Heer ook tot ons zeggen: u geschiede gelijk u geloofd hebt. Dan hebben we zeker geloofservaringen die ons zekerheid geven, dan ontvangen we iedere keer weer de genade en de hulp van de Heer, dan zien wij de tekenen van deze tijd, horen wij de stem van God en begrijpen Hem door Zijn werken.

Honderd duivels kunnen niet van ons afnemen wat wij door het geloof hebben ervaren, duizend spotters kunnen ons niet aan het twijfelen brengen. Want het geloof sterkt en geeft weerstandsvermogen, het kan bergen verzetten en, wat doorslaggevend is, het leidt ons in de eeuwige gemeenschap met God.

(Uit een dienst van de Stamapostel)