Woord van de maand

Slechts een stil suizen

Juni 2001

Menigeen zou wensen dat God met donder en bliksem zou ingrijpen om orde te scheppen in de chaos van deze wereld om de mensen weer eens te laten zien wie de Heer van de schepping is. Dit is echter niet Zijn bedoeling; Zijn voleindingswerk brengt Hij tot stand in een stil suizen.

De profeet Elia had zich, op de vlucht voor zijn belagers, vertwijfeld op de berg Horeb in een spelonk verscholen (vgl. 1 Koningen 19). Toen God hem daar vroeg: "Wat doet gij hier, Elia?" begon de profeet een klaaglied: "Ik heb geijverd voor de Heer, de God Zebaôth; want Israël heeft Uw verbond verlaten en Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood en ik ben alleen overgebleven en zij trachten mij het leven te benemen." In dit beklag komt een zacht verwijt tot uitdrukking: Lieve God, ziet U dan het onrecht niet? Waarom grijpt U niet in?

De Heer beval de profeet om uit de spelonk te komen en zich op de berg te begeven: daar wilde de Heer hem ontmoeten en aan hem voorbij gaan. Er stak een geweldige wind op die de berg scheurde en de rotsen brak. De Heer was echter niet in de wind. Daarna beefde de aarde, echter de Heer was ook niet in de aardbeving. Toen kwam er een vuur, ook daarin bevond de Heer zich niet. Toen aansluitend een stil en zacht suizen begon, nam de profeet waar: nu mag ik voor de Heer komen want Hij wil met mij spreken. Deemoedig en ontroerd bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel. Niet in het onweer, niet in de aardbeving, niet in het vuur was de Heer verschenen; Hij openbaarde zich in een stil en zacht suizen. En ook in het verdere gebeuren greep Hij niet persoonlijk in, maar gaf de profeet opdacht om drie, door God uitgekozen, mannen te zalven opdat die in Israël voor orde zouden zorgen.

Als het nodig is dan grijpt God ook nu hier en daar eens in met een storm, een aardbeving en een vuur, met betrekking tot het wereldse gebeuren. Dit is echter niet Zijn wezen, zo wil Hij Zijn werk niet voleindigen - dat doet Hij anders: de Apostelen van Zijn Zoon verkondigen in de hele wereld het evangelie, de blijde boodschap van de verlossing van de mensen - niet in dreigementen, maar vriendelijk als aanbod van de goddelijke genade. Horen wij steeds de liefdevolle vermaningen, het zachte suizen van de Heilige Geest waarmee onze zielen zullen worden toebereid op de wederkomst van Christus en de eeuwige gemeenschap met de drie-enige God! Nog is het de tijd van genade, nog neigt God Zich in Zijn liefde en barmhartigheid tot de mensen. Laten wij daarom het aanbod van God tot redding en verzoening gebruiken.

(Uit een dienst van de Stamapostel)

 

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]