Woord van de maand

Het geloof verdedigen

Mei 2001

Zonder te geloven in Gods almacht en in de verlossingsdaad van Jezus Christus is het onmogelijk om in de eeuwige gemeenschap met God en Zijn Zoon te komen. Vandaar dat het erom gaat om in alle omstandigheden van het leven het geloof te bewaren. Wie blijft geloven, die blijft in het leven en verkrijgt de gerechtigheid, die de Hoogste uit genade aan de gelovigen toerekent. Op weg naar het doel hebben wij iedere dag weer wezen en kracht uit het geloof nodig. Opdat het geloof kan blijven leven en sterk kan blijven, moet het onderhouden en gevoed worden. Want het gevaar is maar al te groot dat twijfel en ongeloof opkomen en om zich heen grijpen.

Ook kinderen van God worden voor twijfel niet gevrijwaard. Men ergert zich over een aanwijzing vanaf het altaar, en dan komt heel stilletjes meteen de vraag op: "Heeft de Heilige Geest dit werkelijk zo bedoeld? Of was het de persoonlijke mening van de ambtsdrager?" De twijfel knaagt en zaagt, het geloof wordt zwakker; uiteindelijk wordt het vervangen door ongeloof, met zo nu en dan zelfs bijgeloof. Is vandaag de dag ook niet telkens weer zichtbaar hoe oosterse gedachten en mystiek voor velen meer betekent dan de leer van de verlossing door het offer van Jezus Christus?

Juist omdat de oude slang, de satan, alles probeert om het geloof in God en Jezus Christus te ondermijnen, is het buitengewoon belangrijk, ja zelfs van levensbelang, het geloof te verzorgen en te versterken en, indien nodig, te verdedigen. Daartoe wordt het levende, opbouwende, bevestigende, ja zaligmakende woord van God steeds opnieuw aangeboden. Gods kinderen hebben, toen ze met de Heilige Geest zijn verzegeld, beleden dat zij willen en kunnen geloven en de hemelse Vader heeft Zijn zegen daarop gegeven. Laten wij daar oneindig dankbaar voor zijn!

Laten wij het geloof ook bewijzen door onze werken, waarover Apostel Paulus in de brief aan de Thessalonikers sprak (vgl. 1 Thessalonikers 1: 2-3). Wat zijn de werken van het geloof? Gehoorzaam zijn aan de wil van God, gehoorzaam ook ten opzichte van de raad van God, die ons door het door de Geest verwerkte woord steeds weer tegemoet gebracht wordt. Een ander werk van het geloof is dankbaarheid. Daar hebben wij enorm veel reden en aanleiding toe, want wat zouden wij zijn zonder de genade van God? Onze moeite om bereid te zijn tot verzoening en waardig te wandelen, hoort net zo goed bij de werken van het geloof als een levendig, vreugdevol gebedsleven.

De profeet Jesaja heeft er destijds al op gewezen wat degenen kunnen verwachten die vast in het geloof staan: "Doet de poorten open, opdat het rechtvaardige volk daarbinnen trede, hetwelk trouw bewaart!" (Jesaja 26:2). Wij willen erbij zijn bij de bruiloft in de hemel en deelhebben aan het bruiloftsmaal des Lams. Daarom blijft het woord van God voor ons waarheid; wij vertrouwen op het offer en de verdienste van Jezus en stellen tegenover iedere vorm van twijfel een sterk geloof! Dan kunnen wij de vraag van de Heer: "Doch wanneer des Mensen Zoon komen zal, zal Hij ook het geloof vinden op de aarde?" (vgl. Lukas 18:8) beantwoorden met een duidelijk "Ja, Heer, bij ons!".

(Uit een dienst van de Stamapostel)

 

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]