Woord van de maand

Opstandingsleven

April 2001

De met Zijn opstanding uit hel, dood en graf triomferende Zoon van God heeft voor Zijn hemelvaart aan Zijn Apostelen de volmacht en opdracht gegeven om op aarde met water en geest te dopen. De Heilige Geest verwekt bij de verzegeling in de mens een nieuwe creatuur en opstandingsleven. Wederom is de opstanding van Christus de sleutel tot opstanding van de geestgedoopten op de dag van Zijn beloofde wederkomst.

Apostel Paulus wijst erop dat Christus opgestaan is "uit de doden en de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn" (vgl. 1 Korinthiërs 15:20). Als eerstelingen omschreef men onder andere de vruchten die het eerste rijp zijn geworden. Wanneer Christus Eersteling is, dan geldt het voor ons om gelijk te worden aan de Zoon Gods: de nieuwe creatuur in ons moet groeien en rijp worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij in het goddelijke licht blijven dat ons verlicht en verwarmt. De profeet Jesaja zei: "Waak op, word licht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op." (vg. Jesaja 60:1). Deze op het komen van de Messias betrekking hebbend woord vervult zich uiteindelijk in iedere kerkdienst wanneer het woord van God wordt verkondigd en de genade door het offer van Jezus werkzaam is. In dit licht kan in ons alles groeien wat rijp moet zijn op de dag des Heren.

Door Zijn offer aan het kruis heeft Jezus Christus de basis gelegd voor de verlossing van de in zonde gevallen mensheid. Met Zijn opstanding heeft Hij de glorierijke overwinning op de dood bezegeld. Dit gebeurde opdat ons "geloof en hoop op God zou zijn", zoals Apostel Petrus in zijn eerste brief bekrachtigde (vgl. 1. Petrus 1:21). Daardoor kon de belofte van Jezus om in de eeuwige gemeenschap met God te komen bereikt worden.

Hoop en geloof is de brandstof die nodig is op de weg naar dit doel. Uit het geloof komt de hoop voort. Het geloof echter komt voort uit de prediking, de prediking weer door het woord van Christus, aldus Apostel Paulus (vgl. Romeinen 10:17). Echter er zijn bepaalde voorwaarden waaraan voldoen moet worden om het geloof op vaste grond te plaatsen. Daarbij geldt ten eerste om het werk van God en Zijn verlossingsplan voor de gehele draagwijdte te erkennen. Want alleen diegene die weet welke weg God heeft gegeven voor de redding van de mensheid kan daarin geloven. Ook moet een kinderlijk vertrouwen in de goddelijke leiding aanwezig zijn. En als laatste is het noodzakelijk om het uit de geest voortgebrachte woord als waarheid aan te nemen en in daden om te zetten.

Wanneer wij bovendien steeds de iedere keer aangeboden zondenvergeving en de alles kronende genade gebruiken, door het Heilig Avondmaal lichaam en bloed van Jezus in ons opnemen, dan kan de nieuwe creatuur in ons groeien en rijpen, dan komt onze zielentoestand steeds dichter bij het wezen van Jezus, dan dringt de opstandingskracht ons aan ter heerlijkheid waarin mij in mogen gaan wanneer de Heer Jezus wederkomt en de Zijnen tot Zich neemt. Dat zal ons "Pasen" zijn!

(Uit een dienst van de Stamapostel)