Woord van de maand

Genade en vrede

Januari 2001

Genade en vrede zijn gaven die God en Jezus Christus aan de mensen aanbieden. De bereidheid om genade en vrede aan te nemen, gaat uit van het besef dat men ze ook nodig heeft. Op deze samenhang heeft Apostel Petrus voortdurend gewezen (vgl. 2. Petrus 1:2).

Het woord van God schept licht in de zielen; en waar de waarheid helder schijnt, erkent men dat genade en vrede van God nodig zijn. Het aanbod is voortdurend aanwezig en geldt voor iedereen. Alleen wordt het door velen niet erkend. Zij gaan achteloos voorbij aan het goddelijke aanbod van genade. Wat is daarvan de oorzaak? Zij dragen geen kennis van God en Jezus Christus, zij kennen het plan van de Almachtige tot verlossing van de mensen niet. Waar het licht niet schijnt, is men zich niet bewust van de behoefte aan genade. Wie de genade echter aan zich laat werken, wordt vrij van alle aanspraken van de geesten, wordt gelukkig en zalig en daardoor tenslotte in staat gesteld om de goddelijke vrede te ontvangen.

De oorspronkelijke vrede tussen God en de mensen werd door de zonde verstoord. Jezus Christus heeft echter door Zijn offerdood aan het kruis de zondelast van de mensheid op Zich genomen; Hij biedt ook ons aan: "Vrede laat Ik u, Mijne vrede geef Ik u: niet gelijk de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart verschrikke niet en vreze niet." (Johannes 14:27). Deze vrede is groter dan alle verstand, zo besefte Apostel Paulus al. Hij wenste voor de Filippiërs in zijn brief, dat deze vrede "beware uwe harten en uwe gedachten in Christus Jezus." (vgl. Filippiërs 4:7).

Vrede is een oud begrip; in de verschillende oude talen beschreef men haar niet met alleen maar één woord, maar had meerdere benamingen, naargelang hetgeen bedoeld werd. In het oude Griekenland betekent het woord "vrede" een gelukkig bij elkaar zijn. Bij de Romeinen hield het woord "pax" een geregelde rechtsverhouding tussen twee partijen in; had men een rechtsgeding in der minne kunnen schikken, dan streed men niet meer, dan was er vrede.

En de vrede uit God? Die gaat veel hoger dan alle menselijke verstand, die betekent gelukzaligheid, dankzij Gods genade in de vergeving en de verzoening.

In deze zin wens ik u een gezegend nieuw jaar 2001.<br/> <br/> Uw

Richard Fehr