Woord van de maand

Het geloof versterken

November 2000

In onze dagen, de tijd die voorafgaat aan de beloofde wederkomst van Christus, breidt het ongeloof zich uit, verdringt bijgeloof veelal de christelijke boodschap, worden de aanvechtingen gevaarlijker en groeit de twijfel. Niet zonder reden heeft de Heer Jezus met het oog op deze ontwikkeling de vraag gesteld: "Doch wanneer des Mensen Zoon komen zal, zal Hij ook het geloof vinden op de aarde?" (vgl. Lukas 18:8). Daarom is het bijzonder belangrijk dat het geloof steeds weer wordt versterkt. Op de weg naar het doel heeft men elke dag de wezenlijke inhoud en kracht van het geloof nodig.

Al bij het begin van de geschiedenis der mensheid werd het geloof aangevochten. De twijfel aan Gods woord leidde tot de eerste zonde. Doordat de eerste mensen zich door de slang lieten influisteren: "Zou God wel gezegd hebben ..." (vgl. Genesis 3:1), vrat de twijfel net zolang aan hen tot zij Gods gebod overtraden. Deze tactiek volgt de satan ook in deze tijd: hier een tikkeltje ergernis, daar een beetje argwaan en spoedig groeien onzekerheid en twijfel. Daarom moet het geloof steeds weer opnieuw gesterkt worden!

De eerste twijfel veroorzaakte een kettingreactie. God stuurde Adam en Eva weg uit de hof van Eden; in het zweet van hun aangezicht moeten de mensen sindsdien hun brood eten en onder smart kinderen baren. Toen Kaïn merkte, dat God Abel en diens offer genadig aanzag, maar hèm en zijn offer niet, werd hij jaloers. Hij sloeg zijn broer dood. Voor de eerste keer kwam de dood als het loon van de zonde over de mensen. Op de jaloezie en de broedermoord volgde een andere zonde: de leugen. Want Kaïn antwoordde op de vraag van God waar Abel was: "Ik weet het niet, zou ik mijns broeders hoeder zijn?" (vgl. Genesis 4:9).

Laten we het gevaar van de twijfel niet onderschatten! Laten we ons sterke, levende geloof daar tegenover stellen. Als de twijfel hier en daar begint te knagen, drukken we alle begin de kop in en nemen we het woord van God des te intensiever in ons op. Daardoor verkrijgen wij de kracht de aanvechtingen te weerstaan.

Laat ons de kerkdiensten gebruiken als het meest waardevolle aanbod om het geloof te versterken, vergeving van zonden te vinden en in het Heilig Avondmaal gemeenschap met de Heer te hebben!

Met hartelijke groeten,<br/> Uw

Richard Fehr