Woord van de maand

Een tempel van God

Oktober 2000

Zijn waarschuwing voor afgodendienst en omgang met ongelovigen bekrachtigde Apostel Paulus in zijn tweede brief aan de Korinthiërs met de verwijzing: "Gij toch zijt de tempel van de levende God." (vgl. 2 Korinthiërs 6:16). Dit woord slaat ook op de kerk van Christus in de laatste tijd. De tempel van God - dat is aan de ene kant een van leven en geloof vervulde gemeente als een weerspiegeling van datgene wat God werkt en schept, aan de andere kant ook iedere met de Heilige Geest geadelde ziel die zich voor Gods genade openstelt.

Zoals eens in de tempel van Jeruzalem een prachtige tempelschat werd bewaard, zo bezitten ook wij als een levende tempel van God een kostbare schat: het goud van de waarheid, dat in alle eeuwigheid zijn waarde niet verliest, het reine zilver van de goddelijke liefde, diamanten van trouw tot God. Diamanten ontstaan onder grote druk; zo moet ook de trouw tot God onder aanvechtingen bewezen worden. En de tranen, die geweend worden om de voleinding van onze zielen, gelden als parels en de deugden van Gods kinderen als edelstenen van de geestelijke tempelschat.

Een tempel is ook een plaats van kerkdiensten, offerdiensten en zegening. Laten we ons heiligen met de door het woord verwekte kracht en de uit het offer van Jezus voortkomende genade; laten we een offer van ons hart brengen door onze eigen wil ondergeschikt te maken aan de wil van God; laten we ons dankbaar verheugen over de veelvoudige zegen die de Heer ons steeds weer geeft! Dan zijn wij waarachtig tempelen van de levendige God. Apostel Paulus onderstreept deze belofte van de Heer: "Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn." (vgl. 2 Korinthiërs 6:16). Welk een wonderbare belofte!

Hoe woont en wandelt God onder de Zijnen? Door Zijn alomtegenwoordigheid. In de Openbaring lezen wij van Jezus die tussen zeven gouden kandelaren wandelt. Daarmee zijn de gemeenten bedoeld: gouden kandelaren, vol van waarheid en licht - en Gods Zoon temidden van hen. Dat moge ons in iedere levenssituatie de zekerheid geven: ik ben niet alleen! En zouden wij eens het gevoel hebben geheel en al verlaten te zijn, laten we ons dan deze woorden van de Heer herinneren: "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan