Woord van de maand

Wonderen in onze tijd

Augustus 2000

Ook in onze tijd openbaart de Heer zich aan Zijn volk door wonderen. Maar om deze waar te nemen, heeft men godsvrucht nodig. Wie eerst tekenen wil zien en dan wil geloven, heeft de goddelijke rangorde niet goed begrepen. Degene die met heilsverlangen het altaar Gods nadert en gelovig het door de Geest verwekte woord aanneemt, in diens hart groeit de waardevolle plant van de godsvrucht. Wie in de leer van Jezus blijft, een levendig gebedsleven onderhoudt en waardig het Heilig Avondmaal geniet, vermeerdert de godsvrucht in zijn ziel en ondergaat een godgevallige ontwikkeling die uiteindelijk tot de voleinding leidt. En degene in wiens ziel godsvrucht aanwezig is, kan ook vandaag de dag nog wonderen en tekenen ervaren.

Wanneer men van wonderen spreekt, denken de meeste mensen allereerst aan de genezing van lichamelijk lijden. Zeker, de Heer Jezus heeft zieken genezen - als teken van Zijn goddelijke macht. Echter, Zijn opdracht had een ander doel: de verlossing van de mensheid uit het knechtschap van de boze. Is het daarom niet een groter wonder wanneer ziekten van de ziel worden genezen? Daarvoor heeft de "goddelijke apotheek" meerdere geneesmiddelen - tegen de twijfel, het ongeloof, zelfs tegen haat en nijd.

Is het niet een wonder wanneer een twijfelaar een belijder van het werk Gods wordt? Wanneer een spotter die alles wat goddelijk is, gehoond heeft, een bidder wordt? Wanneer een ongelovige een navolger van Christus wordt? Hoe groot is het wonder wanneer de Heer zondaren genade schenkt!

Tekenen en wonderen - de godvruchtige neemt ze waar. De genade waarmee de Heer ons tegemoetkomt, is een grandioos teken van Zijn liefde en zorg. Wanneer door het woord van God ons hart met vrede, vreugde en vertrouwen wordt vervuld, de onrust van deze tijd tot rust komt en wij in de gemeenschap der kinderen Gods geborgenheid vinden, dan geeft de Heer heerlijke tekenen om te laten zien dat Hij ons bijstaat, ons leidt en de weg wijst. En wanneer geloofszekerheid ons de weg naar het doel gewis maakt, wij gelovig mogen navolgen en meer en meer onze zwakheden kunnen overwinnen - zijn dat dan geen wonderdaden van God aan onze ziel?

Het grootste wonder zal echter geschieden wanneer de Zoon van God wederkomt en wij genade mogen vinden om in te gaan in de eeuwige heerlijkheid.

Met hartelijke groeten,<br/> Uw

Richard Fehr