Woord van de maand

Christus te midden van Zijn gemeenten

Juli 2000

Toen Apostel Johannes op het eiland Patmos de Openbaring ontving, werd hem ook een beeld getoond dat op de huidige tijd - de tijd van de voorspelde wederkomst van Christus - betrekking had. De Apostel zag "zeven gouden kandelaren, en in het midden der zeven kandelaren een die was gelijk eens mensen zoon, gekleed met een lang gewaad, en omgord om de borst met een gouden gordel" (vgl. Openbaring 1:12-13).

De zeven gouden kandelaren symboliseren de gemeenten. Goud staat voor zuiverheid, waarheid en waardevastheid; het getal zeven, dat vaak in de Openbaring genoemd wordt, betekent een goddelijk geheel, dus volkomenheid. Als de Apostel daar de zeven gemeenten ziet, vervuld met waarheid en zuiverheid, waardevast door de genade van God, worden daarmee alle gemeenten bedoeld. Er bestaat niet hier en daar een gemeente die eruit springt en daarnaast minder belangrijke gemeenten; alle gemeenten worden bedoeld, het volk Gods in zijn totaliteit.

En te midden van deze kandelaren, dus te midden van alle gemeenten, is er Eén die gelijk is aan des Mensen Zoon. Dat is niemand anders dan Jezus Christus, de Overwinnaar van Golgotha, de verrezen Zoon van God! Tot Hem willen wij ons wenden, evenals Apostel Johannes heeft gedaan toen de stem van Gods Zoon tot hem sprak. Wie het woord van God wil horen en in zijn ziel wil opnemen, moet zich omkeren, moet zich afwenden van al het aardse, het alledaagse, het vergankelijke en zich keren tot diegene die de wil van God verkondigt. Het lange gewaad van Christus dat Johannes heeft gezien, verwijst naar de ambtsmacht die de Zoon van God verworven heeft door Zijn overwinning over hel, dood en graf. Voordien had Hij zoals tot de Apostelen gezegd: "Wie u aanneemt, die neemt Mij aan; en wie Mij aanneemt, die neemt Hem aan die Mij gezonden heeft" (Mattheüs 10:40).

Aldus is de ambtsmacht van de Heer volgens Zijn eigen woorden werkzaam door de Apostelen, door de ambtdragers van de Kerk van Christus, die het woord van God verkondigen en de sacramenten toedienen.

En de gouden gordel om de borst? Daar zit het hart! De gouden gordel is het teken van het verbond met God, waarbij het gehele hart betrokken is.

Nog is het genadetijd. En al moeten er nog sommige zwakheden en onvolkomenheden overwonnen worden en verscheidene neigingen tot zonde worden afgelegd: Degene die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt, onze Heer en Verlosser, wil helpen en genadig zijn, zegenen en vergeven, troosten en sterken en uiteindelijk voleinden.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr