Woord van de maand

Door Zijn wonden genezen

Mei 2000

In de loop van de geschiedenis der mensheid werden al vele offers gebracht, echter niet één laat zich vergelijken met het offer van Christus. Wanneer mensen hun leven riskeren om anderen te helpen, bijvoorbeeld bij catastrofen, bij epidemieën of bij andere gevaren, dan dwingt dat respect af. Het offer van Christus echter bezit een hogere waarde: hoewel de Zoon van God zonder zonden en daarom onsterfelijk was, nam Hij met Zijn dood aan het kruishout de zonden van de mensen op Zich en verzoende de wereld met God.

Al meer dan 700 jaren vóór deze gebeurtenis voorspelde de profeet Jesaja in een vooruitblik op de unieke heilsdaad van de Verlosser: "Doch Hij droeg onze ellende, en torste onze smarten; maar wij hielden Hem voor een geplaagde, die door God verslagen en vernederd was. Maar Hij is om onze misdaden gewond en om onze zonden geslagen; de straf lag op Hem, opdat wij vrede zouden hebben, en door Zijn wonden zijn wij genezen." (Jesaja 53:4-5).

Wat houdt dat in: "De straf lag op Hem"? De straf lag in die zin op Hem dat Hij tot ons heil en onze vrede voor onze schuld heeft betaald! Het offer van Jezus maakt het mogelijk dat de in zonde gevallen mensen tot hun Schepper teruggevoerd kunnen worden; het staat voor een ieder vrij om dit eenmalige aanbod aan te nemen.

Hoe troostrijk is het om te weten: "Door Zijn wonden zijn wij genezen." Hoe wreed werd de Heer gepijnigd. Naast het lijden van het lichaam kwam de teleurstelling over de misvatting van Zijn opdracht, zelfs bij de jongeren. Hoe terneergeslagen was Hij in dat ene bange uur toen God Zijn hand van Hem terugtrok, alhoewel daarmee Zijn offer volledig werd en niemand kon zeggen: "De kracht van God heeft Je door alle nood heen gedragen." Jezus nam in alle opzichten de zwaarste last op Zich, droeg door Zijn dood de zonden der wereld - tot ons heil! Wat is ons heil dat ons door Zijn wonden ten deel is gevallen? Bovenal de vergeving van zonden. Genezing van onze ziel ervaren wij ook wanneer wij onder het hedendaagse woord in het geloof toenemen, Gods genade, hulp, kracht, vreugde en vrede ontvangen en door het genieten van het Heilig Avondmaal innige gemeenschap met Gods Zoon beleven.

"Wij allen dwaalden als schapen; elk keerde zich zijnsweegs; maar de Heer wierp de zonde van ons allen op Hem", gaat het vervolgens verder in Jesaja. Pas door het offer van Christus werd de weg gelegd, waarop de goede Herder Zijn schapen voor kon gaan en ze naar de frisse bron en op groene weiden kon leiden. Het bleef echter niet alleen bij de kruisiging: Jezus Christus is opgestaan als Overwinnaar over hel, dood en graf. En Hij zal wederkomen om de Zijnen tot Zich te nemen in de eeuwige heerlijkheid.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr