Woord van de maand

Geduld en troost

April 2000

Het is wonderbaarlijk en groots: God onthoudt ons Zijn liefde en genade niet. Hij heeft geduld met zondaars. Zondaars zijn wij allemaal en ons ontbreekt de roem die wij bij God zouden moeten hebben (vgl. Romeinen 3:23). Hij wendt zich niet van ons af, maar komt ons in Zijn lankmoedigheid met erbarmen en medelijden tegemoet. Apostel Petrus zei daarover: "De Heer stelt de belofte niet uit, gelijk sommigen het voor een uitstel houden, maar heeft lankmoedigheid met u, daar Hij niet wil dat iemand verloren ga, maar dat allen zich tot boete keren." (2 Petrus 3:9). Nog is daarvoor de tijd en de gelegenheid!

Het geduld van God zal voor ons tot een voorbeeld zijn, opdat ook wij geduldig zijn - geduldig onder kruis en leed, geduldig in woord en werk, geduldig in het wachten op de wederkomst van de Heer. Geduld geeft aan een kind van God een bijzondere waardigheid. Apostel Paulus gaf het devies: "Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met geduld." (Romeinen 8:25). Wij vertrouwen op de Heer, want uit geduld straalt ook vertrouwen. Aan de Hebreën werd de oproep gericht, die ook voor ons geldt: "Werpt derhalve uw vertrouwen niet weg, hetwelk een grote beloning heeft. Maar lijdzaamheid is u nodig, opdat gij, de wil Gods doende, de belofte verkrijgen moogt." (Hebreën 10:35-36).

De hemelse Vader schenkt ons op onze geloofsweg ook steeds weer troost, voornamelijk door de werking van de Heilige Geest. Wat is troost? Alles wat zielenpijn verzacht en wat in het lijden moed en hoop geeft. God is een God van zulke troost; Zijn knechten zijn gezonden om Zijn volk te troosten in het bewustzijn, dat Christus, de Koning, spoedig komt om Zijn rijk in te nemen. Is er een mooiere troost als die, die de Heer door de profeet Jeremia liet verkondigen: "Want ik weet welke gedachten ik over u heb, spreekt de Heer, namelijk gedachten van vrede en niet van leed, om u te geven het einde, dat gij verwacht." (Jeremia 29:11).

Laten wij niet vergeten: Gods lankmoedigheid draagt ons dag na dag door deze genadetijd en wij zijn dankbaar voor Zijn troost, die ons opricht.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr