Woord van de maand

De waarheid doen

Maart 2000

Toen de Heer Jezus voor Pilatus stond en beleed dat Hij op de wereld was gekomen om van de waarheid te getuigen, vroeg de Romeinse stadhouder: "Wat is waarheid?" (vgl. Johannes 18:38). Deze voorname Romein had in zijn loopbaan al veel intriges en bedrog meegemaakt. Daarom trok hij in twijfel of er eigenlijk wel een objectieve waarheid bestaat. In het leven van de mens kan het vaak moeilijk zijn om het waarheidsgehalte van een uitspraak of het precieze verloop van een gebeurtenis te doorgronden. Maar aan goddelijke waarheid valt niet te tornen.

Wat is goddelijke waarheid?

Ten eerste de wereldordening, de wet van zaaiing en oogst. Laten we nooit vergeten dat wat de mens zaait, dat moet hij ook oogsten. Als men deze onvermijdelijke volgorde altijd voor ogen zou hebben gehouden, dan zou men vaak voorzichtiger bij het zaaien zijn geweest.

God bepaalde ook dat de zevende dag, waarop Hij van al Zijn werken rustte, geheiligd is en heilig gehouden moet worden. Vandaag de dag wordt dit gebod geminacht als nooit tevoren. Wij willen ons als kinderen van de Hoogste aan de verwijzing van Jezus houden die Hij Nicodemus voorhield: "Maar wie de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat zijne werken openbaar worden, want zij zijn in God gedaan." (Johannes 3:21).

De Heer Jezus zei van Zichzelf: "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven" (vgl. Johannes 14:6). Zo zijn ook de geboden en verwijzingen van Jezus waarheid. Wat is bijvoorbeeld een gebod van de Zoon van God? "Gij zult God, uw Heer, liefhebben met uwe ganse hart en met uwe ganse ziel en met geheel uw verstand." En: "Gij zult uw naaste liefhebben als u zelve" (vgl. Mattheüs 22: 37-39).

Het alomvattende werken van de Heilige Geest - niet alleen aan het altaar, maar in ons allen - brengt ons steeds opnieuw in de waarheid. De door God gezonden Trooster verwekt gedachten, bevordert inzicht en spoort aan, zodat wij wonderbaar geleid en bestuurd worden. Goddelijke waarheden zijn ook de beloften van de Zoon en de Vader. Wij wachten erop, dat de Heer Jezus wederkomt en de Zijnen tot Zich neemt. Daarom wandelen wij in de waarheid en komen tot het licht, tot God, de bron van het licht. En daar komen de werken openbaar die in God zijn gedaan: de werken van het geloof, van de liefde, van het offeren, van de trouw, van het één zijn!

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr