Woord van de maand

Krachtbonnen van God

Februari 2000

De krachtbronnen van God zijn onuitputtelijk, veelvoudig en in haar uitwerkingen onmetelijk. Uit hun vloeit naar ons het vermogen toe om de waarheid van de blijde boodschap van Christus te erkennen, de levensvorst Jezus en zijn gezanten en de door hen afgelegde weg - die tot verzoening met God leidt - gelovig na te volgen en bewust te gaan.

Waaruit putten wij goddelijke kracht? Ten eerste uit het woord van God! Toen de Eeuwige het woord sprak: "Het wordt!" bewogen de elementen, ja het gehele universum bewoog. Welke ongekende krachten werkten er toen licht en duisternis werden gescheiden, toen de vaste grond zich van het water losmaakte en daardoor de continenten en oceanen ontstonden! Hoe geraakte alles in beweging toen de aarde vruchtbaar werd, duizendvoudig groen voortbracht en de dierenwereld ontstond! Alles gebeurde door het woord van God! Daarvan was zich Apostel Johannes bewust toen hij zijn evangelie begon met de vaststelling dat: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het Woord. Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niets geworden, dat geworden is." (Johannes 1: 1 en 3). Wat een krachtbron!

En toen werd dit woord vlees: Jezus Christus, de Zoon van God, het vleesgeworden woord van Vader, kwam op de aarde naar de mensen. Welke krachten ontplooiden zich toen de Zoon van God het offer bracht; de aarde beefde daarna, de hel sidderde omdat Christus de dood had overwonnen.

Het woord Gods werkt ook vandaag. Wie het in geloof aanneemt, ervaart welke krachten daarin zijn opgesloten wanneer het sterkt, je opricht, troost en verder leidt. Hoe beweegt het zich in de harten van de zielen, in de gemeenten, in de districten, in het totale werk van God! Het woord van de psalmist wordt bewaarheid: "De Heer zal aan Zijn volk kracht geven." (Psalm 29:11).

De Heer geeft kracht uit Zijn genade die wij steeds weer uit het Heilig Avondmaal mogen verkrijgen. Hij vergeeft ons uit genade onze zonden, bevrijdt ons van alle last, geeft zegen, brengt vrede, bewerkstelligt vreugde. Hoeveel kracht komt tot ons wanneer wij deze genadeblijken van God dankbaar in ontvangst nemen.

Ook een magnifieke kracht is het gebed. De voorbede, die voor iedereen van ons tot de troon Gods komt, is een krachtbron zonder weerga. Daarom willen wij allemaal instemmen met het koor van bidders en met onze gebeden de krachten van de hemel bewegen.

En er is nog iets dat kracht geeft: het eenzijn met elkander. Er is een gezegde dat luidt: eendracht maakt macht. Dit geldt voor het leven hier op aarde, maar ook met recht voor het geloof.

Wanneer wij gemeenschappelijk elkander ondersteunend en helpend, het doel - de eeuwige gemeenschap met God en Zijn Zoon - nastreven, woord en genade aan ons laten werken, een levendig gebedsleven onderhouden, dan zal het woord uit de Psalmen: "De Heer zal aan Zijn volk kracht geven" geen theorie zijn, maar merkbaar zijn in de praktijk.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr