Woord van de maand

Geloven helpt

November 1999

"Uw geloof heeft u geholpen!" Deze woorden sprak de Heer Jezus eenmaal tot de vrouw die Zijn voeten zalfde (vgl. Lukas 7:50). Ook vandaag geldt: geloven helpt - steeds weer en op velerlei wijze. Wanneer het verstand het verder niet meer weet, begint het geloof en wijst de weg.

Geloven helpt tegen het ongeloof, tegen het klein- en bijgeloof, tegen de twijfel. Ons zijn lang niet alle samenhangen duidelijk, menige vraag blijft nog onbeantwoord. Echter eens krijgen wij antwoord - niet wanneer wij menen dat de tijd er rijp voor is, maar wanneer de Hoogste het voor goed en juist houdt. Er komen teleurstellingen, wrevel en ergernissen op ons af, vreemde ideeën brengen onzekerheid, en plotseling beginnen gedachten van twijfel op te duiken. Hoe kan men deze tegemoet treden? Met kinderlijk geloven! Laten wij dat steeds weer onder het woord van God versterken, want het geloof komt voort uit de prediking.

In onze moderne, verlichte tijd steekt het bijgeloof weer de kop op. Kijk alleen maar eens naar de esoterie met al haar uitwassen. Hoeveel moeite heeft men daarentegen om het heilige Evangelie, de heilsboodschap van Christus - verkondigd door Gods Geest middels de gezanten van Jezus te geloven. De Zoon van God heeft dit voorzien en Zich afgevraagd of het geloof op aarde wel te vinden is wanneer Hij wederkomt om Zijn uitverkorenen te redden (vgl. Lukas 18:8).

Het geloof helpt tegen de vermoeidheid, tegen de vreugdeloosheid en wanhoop, tegen de liefdeloosheid. Waar het geloof leeft en werken van het geloof voortbrengt, zal er geen geestelijke vermoeidheid optreden. Wanneer men alles grijs, somber of triest ziet, dan helpt het geloof om zich weer in de Heer te verheugen. Waar iedere hoop verdwenen is en men meent dat alles geen zin meer heeft, dan kan maar één ding helpen: het geloof moet onder Gods woord worden gesterkt. Alleen Hij schenkt perspectief, vertrouwen en zekerheid.

Waar het geloof in de ziel leeft en groeit, daar heeft ook de liefdeloosheid geen plaats, want het geloof verwarmt de harten. Het geloof schept nog meer: rechtvaardigheid, zet aan tot gebed, ja, het kan bergen verzetten. Denken wij aan Noach, aan Abraham: omdat ze geloofden, rekende God hun dat tot gerechtigheid (vgl. Hebreeën11). Wie gelovig bidt, ervaart ook dat het gebed het geloof verdiept.

Wanneer bergen van zonden of zorgen opdoemen, wanneer bergen van zelfbeklag of onverzoenlijkheid de weg versperren, dan kan het geloof ze wegnemen omdat de genade van het offer van Jezus werkzaam wordt. En dàn gelden ook voor ons de woorden die de Heer Jezus de vrouw toevoegde: "Ga heen in vrede."

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr

 

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]