Woord van de maand

Goddelijke geschenken

Augustus 1999

In zijn brief aan de Romeinen schreef Apostel Paulus dat God Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven (Romeinen 8:32). Daarmee heeft Hij alles gedaan wat tot verlossing en tot heil van de mensen nodig is. En de Heer Jezus heeft door Zijn offer Zichzelf gegeven. Nu gaat het erom om Christus aan te nemen zoals Hij Zich vandaag openbaart: aan het altaar, in de door Hem gezonden gezanten, in het woord en de genade.

Wanneer mensen aan een ander een geschenk geven, dan doen zij dat wel eens met een achterliggende gedachte: ze verwachten een cadeau terug of ze willen die ander gunstig beïnvloeden. Dat doet de Heer niet! Hij heeft aan het kruis de zonden van de wereld op Zich genomen en door Zijn opstanding hel, dood en graf overwonnen. Hem is alle macht in de hemel en op de aarde gegeven; vanuit deze machtsrijkdom schenkt Hij alles wat tot voleinding van de zielen dient. Uit liefde, omdat God wil dat alle mensen geholpen worden (1. Timotheüs 2:4), en niet één ziel verloren gaat, maar allen gered worden. Ook de zielen die al aan gene zijde zijn.

Wat geeft de Heer ons? Werkelijk alles? Met de hand op het hart: wie heeft er al niet eens heel innig om iets gebeden en het toch niet gekregen! Laten wij ons de vraag stellen of datgene waar we voor hebben gebeden belangrijk was voor het heil van onze ziel. Alleen dat telt! Al het andere is op een dag in rook opgegaan. Ons lichaam, ons bezit vergaat. Niets blijft nog over van de grote werken die de mens tot stand heeft gebracht, zij gaan op den duur verloren. Echter wat God doet en schept, dat blijft! Hij wil het heil van de ziel. Daarom geeft Hij alles wat wij nodig hebben om het doel van ons geloof, de eeuwige gemeenschap met Hem en Zijn Zoon, te bereiken.

Op onze geloofsweg hebben wij veel nodig, de Heer geeft het ons! Als eerste kracht - zij valt ons ten deel door Zijn woord, dat ons in Zijn huis tegemoet gebracht wordt. Ook het gebed geeft kracht. Wanneer wij ons eens krachteloos en zwak voelen, dan kunnen wij in alle stilte met God, onze Vader, spreken en Hem alles vertellen wat ons innerlijk beweegt. We zullen merken dat Hij ons kracht en hernieuwd vertrouwen geeft.

Ook de vrede is een geschenk van God, dat we ontvangen wanneer we ons hart openen. En hoe graag ontvangen wij vreugde als een gave van de hemel! Wat is eigenlijk de grootste vreugde van Gods kinderen? De belofte van Jezus, weder te komen en de Zijnen tot Zich te nemen. De Heer geeft verder nog zegen, troost en hoop. En opnieuw biedt Hij ons steeds weer Zijn genade aan. Wanneer wij Zijn aanbod van genade gelovig aannemen, dan ontvangen we vergeving en verlossing door de offerdaad van Christus. Van de zondenlast bevrijd en begenadigd te zijn - wat een verheven geschenk! Als bekroning houdt het de deelname aan het bruiloftsmaal des Lams in (Openbaring 19:9).

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr