Woord van de maand

Verblijdt u!

Juli 1999

Ofschoon niet alles wat wij doormaken meteen aanleiding tot vreugde geeft, willen we toch de oproep ter harte nemen die Apostel Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs doet: "Verblijdt u!" (vgl. 2 Korinthiërs 13:11) .

Er zijn zo veel dingen waarover wij ons kunnen verheugen: dat wij God onze Vader mogen noemen, dat Zijn hand ons beschermt en leidt, dat Zijn Zoon door Zijn offer de redding van zonde en dood mogelijk heeft gemaakt, dat wij deel uitmaken van Zijn werk en Apostelen hebben die door Jezus gezonden zijn. Wij verheugen ons op de beloofde wederkomst van de Zoon van God, op het heerlijke erfdeel in het licht, op het weerzien met al diegenen die ons zijn voorgegaan naar gene zijde. We zijn blij wanneer het ons goed gaat en nemen dat dankbaar aan uit de hand van God. En zelfs wanneer we tegenspoed ervaren, kunnen we ons verheugen dat we de kracht bezitten ongerechtigheden, kruis en leed te dragen.

Echte, intense vreugde komt voort uit het geloof en de liefde. Wij weten dat het geloof voortkomt uit de prediking en hebben steeds opnieuw ervaren dat ons hart blij wordt wanneer we in de diensten het woord dat de Heilige Geest werkt, in ons opnemen en ons leven daarnaar inrichten. Door de Heilige Geest is ook de liefde van God in ons hart uitgestort. Als we deze liefde de ruimte geven doordat we de hemelse Vader in alles op de eerste plaats stellen en onze naasten welwillend en hulpvaardig tegemoet treden, dan brengt dat vreugde teweeg.

Apostel Paulus raadt de Korinthiërs aan naar volkomenheid te streven. Is men daartoe dan in staat wanneer men zich bewust is van de uitspraak in de Heilige Schrift dat we allen zondaars zijn en de roem ontbreekt die we bij God moeten hebben (vgl. Romeinen 3:23)? Ik denk van wel! Ook al kunnen we in onze gedachten, woorden en daden nooit alles goed doen, nochtans is het mogelijk om in het geloof en in de navolging volkomen te zijn en daar willen we eerlijk naar streven.

Verder vermaant Apostel Paulus: "Hebt enerlei zin!" en: "Leeft in vrede!" Nog zijn wij mensen van vlees en bloed, nog hebben wij onze eigenaardigheden, zwakheden en fouten. Nochtans willen wij ernaar streven gezind te zijn als Jezus Christus. Laten we van Hem leren deemoedig, zachtmoedig , liefdevol en vredelievend te zijn. De krachten daarvoor halen wij in de diensten en uit innig bidden.

Als wij de raadgevingen van Apostel Paulus ter harte nemen, zal ook zijn toezegging in vervulling gaan: "zo zal de God der liefde en des vredes met u zijn."

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr

 

Woord van de maand

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een... [meer...]