Woord van de maand

Goddelijke spijs

Juni 1999

Ooit gaf God de profeet Ezechiël de opdracht om aan de Israëlieten het woord en de wil van de Heer te verkondigen. Daartoe gaf de Almachtige aan Zijn dienaar de aanwijzing om voor die tijd zijn mond te openen en een boek "van buiten en van binnen beschreven" te eten die hem door een hand aangereikt werd (Ezechiël 2:8-10).

Wat betekent dit beeld? De profeet zou verder doorgeven wat hij van God had ontvangen. Het boek dat van buiten en van binnen beschreven was, was een teken dat het om een inhoudsrijke boodschap ging. Het voor Ezechiël bedoelde boek bevatte in geen geval schone zaken, maar hoofdzakelijk een klaagzang. Dat was niet verwonderlijk, gezien de ongehoorzaamheid van het toenmalige volk van God, waar de profeet naar toe moest gaan om te prediken.

Ook vandaag de dag hebben de knechten Gods de opdracht om steeds datgene op te nemen en te "eten" wat van de troon Gods afkomstig is. Dienst na dienst geven zij dat door wat de Heilige Geest hun ingeeft. Maar in de boeken staat geen "ach en wee geklaag" meer, maar genade en heil, kracht en zegen, vrede en vreugde. Inderdaad is de werking van de genade, het woord van God, de hulp van hemelse hoogten, de vrede uit Christus en de goddelijke zegen verbonden aan een goddelijke ordening: men moet de mond opendoen en eten! Dat houdt in: het woord Gods met een verlangend hart opnemen en in geloof daarnaar handelen, de genade aangrijpen, vreugdevol navolgen en trouw blijven tot aan het einde. Daarom is voor ons van toepassing: doe uw mond open, stel uw hart en ziel open, eet en drink van dat wat de lieve God voor u heeft bereidt!

De Zoon van God sprak over Zichzelf als het Brood des levens dat van de hemel komt. Hij geeft ons kracht op weg naar het doel, opdat ons niets - geen geest en geen gedachte - kan ophouden. Het levenswater verkwikt en geeft troost en vrede. Niemand kan zo troosten als de Heer door Zijn Geest, Die Hij als een Trooster heeft gezonden. Het woord van de Heer is zoet en maakt gezond als honing wat veel in medicijnen wordt gebruikt. Dit woord werkt tegen de koude van het ongeloof. Want de "rijke boodschap" van boven zal niet alleen goed smaken, maar ook iets bewerken: krachten mobiliseren, die wij nodig hebben om de geloofsweg te gaan tot het zalige einddoel.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr