Woord van de maand

Steeds hetzelfde?

Februari 1999

Een jonge man, die het in zijn beroep al aardig ver had geschopt, zei tegen zijn ouders: "Ik bezoek voortaan de diensten, maar niet elke dienst. Ik heb er vrede mee om eens in de twee à drie weken te komen. Uiteindelijk hoor je toch steeds hetzelfde." Klopt dat?

Natuurlijk gaat het in de diensten steeds om hetzelfde: het bewaren van het geloof, het groeien in het inzicht, het navolgen tot het doel, over het bidden, werken en in de vreugde blijven alsmede iedere dag de Heer verwachten. Toch is alles wat ons in het huis Gods wordt aangeboden, steeds weer nieuw. Zelfs wanneer wij een zin, een formulering, of een citaat uit de bijbel al honderd keer hebben gehoord, dan is aan het gelovig aannemen van het woord toch steeds nieuwe kracht, nieuw licht, nieuwe troost, nieuwe hoop en nieuwe zegen verbonden.

Het alfabet bestaat slechts uit iets meer dan twee dozijn letters. Echter met de daaruit te creëren woorden en zinnen kan men boeken vullen. Niemand komt op het idee om te zeggen: "Steeds weer dezelfde letters, dat is toch saai?" Bij iedere samenstelling wordt steeds iets nieuws medegedeeld. Ook de meest geleerde wiskundige is op de grondtallen van 0 tot 9 aangewezen; zonder hen kan hij niets beginnen, al stelt hij nog de meest gecompliceerde berekeningen op.

Wanneer in de dienst de Heilige Geest datgene verkondigt wat afkomstig is van de troon van God, dan is dat ook gebaseerd op basisvereisten, nl. op de basisvereisten van het geloof. Waarover gaat het dan? Uiteindelijk om het verlossingsplan, om onze redding, om ons heil. En wanneer wij voor de honderdste keer horen: "De Heer zal komen en Zijn werk voleinden", dan verwekt dat in ons nieuwe impulsen om vreugdevol in het geloof voorwaarts te wandelen. En waar zouden we naartoe moeten gaan om van zonden bevrijd te worden wanneer wij niet aan het altaar van de Heer de zondenvergeving kunnen aannemen? Ook deze genade valt ons daar steeds weer opnieuw ten deel!

Wanneer wij in het huis Gods komen met het besef dat wij voor een koninklijke maaltijd zijn uitgenodigd, dan zullen we niet zeggen: "Steeds hetzelfde!" Dan komen wij met een groot verlangen voor het woord en de genade. De vrede van de Vredevorst Jezus wordt op ons gelegd zodat alle onrust en ontevredenheid wijkt. We voelen hoe het woord van de Heer verkwikt, verblijdt, troost, sterkt, verheft en uiteindelijk zalig maakt. Door het Heilig Avondmaal beleven wij het hoogtepunt van de ontmoeting met de Heer aan Zijn tafel: we genieten van het lichaam en bloed van Jezus. Dat verschaft de meest innige gemeenschap met Hem en draagt doorslaggevend daaraan bij om volkomen te worden.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr