Woord van de maand

In de eerste plaats kennis

November 1998

God en Jezus Christus kennen is de sleutel tot genade en vrede. Apostel Petrus heeft in zijn tweede brief die in de Heilige Schrift staat, daar reeds op gewezen toen hij de wens uitsprak: "Genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en Jezus Christus, onzen Heer!" (2 Petrus:1:2).

Kennis is als het ware een helder licht in de ziel. Zij komt - evenals het geloof - tot stand door het woord van God. Als door de werking van de Heilige Geest de goddelijke waarheid van het evangelie begrepen wordt, begint het licht van de kennis te schijnen en worden verdere treden in het verlossingsplan van God zichtbaar. Want de Geest van God geeft ons steeds weer nieuwe inzichten. Men komt tot het besef dat men genade nodig heeft en dat goddelijke vrede noodzakelijk is. Pas als men deze kennis bezit zal men zich inspannen om genade te ontvangen en de vrede te zoeken.

De door God aangeboden genade geldt voor iedereen. Helaas wordt het door velen niet erkend. Ze gaan er achteloos aan voorbij, omdat zij God en Jezus Christus niet kennen. In hen schijnt het licht niet, daarom hebben zij ook geen behoefte aan genade. Wie echter de genade van God aanneemt, wordt gelukkig en zalig en ontvangt tevens de goddelijke vrede. De vrede, die over de gehele schepping lag en de oorspronkelijke verhouding van God tot de mensen bepaalde, werd verstoord door de zonde. Worden de zonden vergeven door het aannemen van de genade, dan is ook de weg vrij voor de terugkeer van de vrede. Want God wil altijd Zijn vrede geven!

Deze vrede, die al het verstand te boven gaat, zoals Apostel Paulus aan de Philippiërs schreef (vgl. Phlippiërs 4:7), zal hart en zin in Jezus Christus bewaren.

Bij de Grieken betekende "vrede" een "gelukkig bij elkaar zijn". Bij de Romeinen betekende het woord "Pax" (vrede) een geregelde rechtsverhouding tussen twee partijen. Vandaag de dag wordt met vrede een toestand bedoeld waar geen oorlog of strijd is.

En de vrede van God? Die is veel en veel hoger en belangrijker. Zij schenkt het hoogste geluk - door vergeving en verzoening met God door het offer van Zijn Zoon Jezus Christus.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr