Woord van de maand

Belijdenis der hoop

Oktober 1998

"En laat ons vasthouden aan de belijdenis der hoop, en niet wankelen, want hij is getrouw die het beloofd heeft" (Hebreeën 10:23).

Wat is de belijdenis van onze hoop, waar streven wij naar? Naar de verlossing door het offer van Jezus Christus en naar de belofte van de wederkomst des Heren! Dat deze hoop zo sterk mag zijn dat zij ons brengt naar het doel van ons geloof, tot aan het ogenblik wanneer wij God zien, zoals Hij is.

Noach, die in zijn tijd alles gelovig en godsvrezend deed wat de Heer hem gebood, werd gered. Zijn redding was groots, maar was geen verlossing. De profeet Elia beleefde in zijn strijd met de Baäl-priesters een wonderbare gebedsverhoring, maar dit was geen verlossing. Jezus Christus, Die door Zijn offerdood aan het kruis de zondeschuld van alle mensen op Zich nam, bracht met Zijn overwinning over de hel en dood de verlossing. In iedere kerkdienst wordt ons genade, vergeving en verlossing aangeboden. Wanneer we deze met eerbied aannemen, dan brengen we daarmee een getuigenis van onze hoop.

De zekerheid van de wederkomst van Jezus Christus is een tweede grondslag van onze hoop. De Zoon van God heeft beloofd dat: "En als ik heengegaan ben, en u plaats bereid heb, zal ik wederkomen en u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben" (Johannes 14:3). Aan deze toezegging houden wij ons en blijven hopen. Wanneer de belijdenis van de hoop, die gebaseerd is op de verlossing door Christus en de zekerheid van zijn beloofde wederkomst, in het hart geschreven staat, dan wankelt men niet. Niet wankelen houdt ook in dat men volstandig is zoals onze broeders en zusters in de eerste tijd. Van hen getuigt Handelingen: "En zij bleven volstandig in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en de broodbreking, en in het gebed" (Handelingen 2:42).

Wij laten de hoop steeds weer versterken door het gelovig aannemen van het woord van het altaar en door de werking van de sacramenten, "want hij is getrouw die het beloofd heeft". Dat is niemand anders dan de Zoon van God, Die in de Openbaring als "die de getrouwe getuige is, en de eerstgeborene van de doden" (vgl. Openbaring 1:5) wordt omschreven. Hij zal Zijn werk voleinden, niemand kan Hem daarbij hinderen of ophouden. Hij helpt ons ook om het doel van ons geloof te bereiken.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr