Woord van de maand

Gevaren van onze tijd

September 1998

We leven in de tijd van de voleinding van het werk Gods en weten dat de Heer de uitverkorenen weldra zal uitredden, die dag en nacht tot Hem roepen: "Heer Jezus, kom!" De Zoon Gods heeft over de tijd voor Zijn wederkomen in alle duidelijkheid gezegd welke toestanden dan zullen worden aangetroffen. Hij voorspelde de vervreemding van God en stelde daarom de vraag: "Doch wanneer des Mensen Zoon komen zal, zal Hij ook het geloof vinden op de aarde?" (vgl. Lukas 18:7-8).

Vóór de wederkomst van Jezus achten velen het aanbod van genade in onze tijd niet, omdat duizend andere dingen in het leven belangrijker zijn. De constatering van Jezus: "...en zij het niet achtten" (vgl. Mattheüs 24:37-39) is voor ons een waarschuwing. En de vergelijking van Jezus met de tijd van Lot (Lukas 17:28-30) is ook een aanwijzing voor ons. Over de aanstaande schoonzonen van Lot staat geschreven: "Maar het was hun als schertste hij" (Genesis 19:14). Welke lering trekken wij daaruit? Laten wij het nooit belachelijk vinden wat God ons in Zijn liefde en barmhartigheid zegt.

In de Openbaring staan de woorden aan de gemeente in Laodicea: "Want gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt en behoef niets" (Openbaring 3:17). Ook deze overschatting is vandaag de dag wijd verbreid. Laten we er ons altijd van bewust zijn dat we zonder de genade Gods "ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt" zijn. Laten we liever het altaar heilig houden en letten op de vermaningen van de Heilige Geest, die ons steeds weer op de gevaren van deze tijd wijst.

Toen de Israëlieten door de woestijn trokken, kwamen Korach en een aantal van de voornaamste lieden in opstand tegen de door God gestelde geestelijke leiding; ze verweten Mozes en Aäron: "Laat het u genoeg zijn. Want de gehele gemeente is overal heilig en de Heer is onder haar; waarom verheft gij u dan boven de gemeente des Heren?" (Numeri 16:3). Ook heden openbaart de Heer zich door de Apostelen en zal Hij Zijn heilsplan voleindigen. Met Zijn hulp kunnen we de gevaren van onze tijd trotseren en trouw in de navolging op de wederkomst van Jezus wachten, opdat Hij geloof op aarde vindt.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr