Woord van de maand

In de Heer zijn

Juli 1998

Om in de Heer te kunnen zijn: met andere woorden geest en wezen van Christus aan te nemen, moet men zich aan Gods woord houden. Apostel Johannes noemt dit als absolute voorwaarde en voegt er aan toe: "...in dezulken is waarlijk de liefde Gods volkomen." (1 Johannes 2:5).

Het woord Gods is voor ons een licht en een hulp in alle levensomstandigheden. Het laat ons de weg zien die wij moeten bewandelen. Het woord Gods is geest en leven en houdt eeuwig stand. Als wij ons ervoor openstellen, zal het geloof in ons groeien. Waar een levend geloof aanwezig is, ontvangt men de kracht om het boze te overwinnen. De overwinnaar is een wonderbare belofte toegezegd: wie trouw blijft tot aan het einde, die zal de kroon des levens ontvangen (vgl. Openbaring 2:10). Laten we ons daarom aan Gods woord houden, opdat wij in Hem zijn.

Waaruit blijkt nog meer dat wij in Hem zijn? Door Hem te dienen! Het was een opvallende eigenschap van Jezus, dat Hij diende. Met Zijn geweldige gaven en krachten had Hij ook kunnen heersen. Hij genas zieken, wekte doden op, spijzigde duizenden met enkele broden en een paar vissen en predikte als een machthebber. Het volk was enthousiast en wilde Hem koning maken. Maar Hij diende! Wanneer wij in Hem willen zijn, moeten wij elkaar ook dienen. Dan zijn wij een waardevol lid van de gemeente, een zegen voor onze broeders en zusters en voor zoekende zielen en ook voor ons zelf.

Om in Hem te zijn, moeten we er ook naar streven de zonde te mijden. Zeker, ons worden de zonden vergeven, maar beter is het, wanneer we van tevoren proberen weerstand te bieden aan de zonde, want de zonde maakt traag (vgl. Hebreeën 12:1). We willen niet traag zijn, maar in de vele deugden van Christus groeien.

Als laatste kenmerk mogen we het offer noemen, dat wij voor de Heer en Zijn werk brengen. De Heer Jezus bracht Zichzelf als offer. Hij, die zonder schuld en zonde was, gaf Zijn leven voor ons en bereidde daarmee de weg naar de vrijheid voor onze ziel. Hij stierf voor ons aan het kruis, opdat wij verlost konden worden.

Wij willen in Hem zijn, Hem gelijk worden om bij Zijn verschijnen in genade te worden aangenomen. Moge God, onze Hemelse Vader, het ons laten gelukken!

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr