Woord van de maand

Werken van het geloof

Juni 1998

De verwijzing van Apostel Jacobus dat het geloof zonder werken net zo dood is als een lichaam zonder geest (vgl. Jacobus 2:26), heeft voor ons geloofsleven een bijzondere betekenis. Want hoe onstaat ons geloof? Het is niet alleen maar een genadeblijk van God, want Apostel Paulus schreef: "Zo komt dan het geloof uit de prediking, en de prediking door het woord Gods." (Romeinen 10:17). Het geloof wordt dus verwekt en vermeerdert door God en Zijn woord. Of het geloof echter leeft en zich ontplooit, komt tot uiting door de werken.

Welke werken komen uit het geloof voort?

Als eerste wordt de hoop genoemd. In de brief aan de Hebreeën staat te lezen: "...en laat ons vasthouden aan de belijdenis der hoop, en niet wankelen, want Hij is getrouw die het beloofd heeft." (Hebreeën 10:23). Wij geloven dat de belofte van Jezus om weder te komen en de Zijnen tot Zich te nemen, zal worden vervuld. Want Zijn woorden zijn heilig en waar.

Een volgend werk die uit het geloof voortkomt, is het één zijn. De Heer Jezus heeft gebeden dat de Zijnen één mogen zijn (vgl. Joh. 17:11). Het mooie van de gemeenschap der kinderen Gods is dat zij in alle werelddelen in de eenheid van de geest met elkaar zijn verbonden. Dit één zijn maakt sterk en brengt het volk van God verder.

Tot deze werken telt verder de naastenliefde. Een schriftgeleerde wilde eens van de Heer Jezus weten wie de naaste is die hij volgens het gebod zou moeten liefhebben. De Zoon van God beantwoordde deze vraag met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (vgl. Lukas 10: 29-37). Met naastenliefde kan iedereen vandaag de dag als een Samaritaan in opdracht van God, diegenen die in geestelijke nood verkeren, hulp bieden.

Het gebedsleven telt ook nog als een werk die uit het geloof voortkomt. Wie in vertrouwen bidt en de ziel mee laat worstelen, laat niet alleen zien dat zijn geloof leeft - hij laat ook de krachten van de hemel bewegen. Laten wij ervoor zorgen dat ons geloof leeft en zich onder het woord en genade ontplooit. Hoe levendiger het geloof, des te krachtiger zijn haar werken!

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr