Woord van de maand

Zegen uit de hemel

Mei 1998

De bron van alle zegen is God. Daar is geen twijfel over mogelijk en waarachtig gezegend wordt diegene die als kind van God in zijn geloofsleven geestelijke rijkdom heeft verworven. Dit bezit is niet vergankelijk, maar blijft tot in alle eeuwigheid. Wat is de grootste zegen die God, onze Vader, de Zijnen vandaag bereidt? Woord en genade.

Hoe wordt het evangelie verkondigd. Hoe ervaren wij de wil van God? Hoe valt ons vergeving van alle zonden en schulden ten deel? Door het woord afkomstig van het heilig altaar!

Hoe sluit God zijn verbond met ons als zondige mensen? Hoe ontvangen wij de Heilige Geest? Hoe hebben wij een innige gemeenschap met de opgestane Zoon van God?

Door de sacramenten: doop, verzegeling en avondmaal!

Woord en genade zijn de grootste zegen van God; daarom moeten zij in ons leven centraal staan.

Hoe wij de zegen van God naar ons toe kunnen trekken is een verborgenheid: de gehoorzaamheid in het geloof schenkt geloofservaringen. Zij versterken de ziel en zijn een zegen zonder weerga, want bewaring, troost en hulp die wij zelf ervaren, gebedsverhoringen die wij zelf beleven, kan niemand betwisten. Wij hebben het heel persoonlijk gevoeld en waargenomen: het is de hand van God die geholpen heeft!

Ook de godsvreze trekt zegen naar zich toe. Zij is en blijft het begin van alle wijsheid (zie Psalm 111:10). Wie in goddelijke zin waarachtig wijs is en een godvrezend hart bezit, die wordt zeker gezegend. Een levendig gebedsleven en dankoffers zijn verdere voorwaarden om door God gezegend te worden.

Want hoe kan iemand zegen ontvangen die oppervlakkig bidt en God niet dankt?

Trachten wij eerst naar het rijk Gods en zijn gerechtigheid, dan zal ons - zoals de Heer Jezus profeteerde - al het andere "toegevoegd worden" (zie Mattheüs 6:33). Dat is toch onmetelijke zegen, soms materieel, echter altijd geestelijk

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr