Woord van de maand

Gezonde zielen

Maart 1998

Alle mensen willen graag gezond zijn. Velen zouden hun vermogen er voor willen geven! Degene die gezond is, weet vaak niet welke rijkdom hij daarmee bezit. Hoe staat het echter met het verlangen naar de gezondheid en welzijn van de ziel? Zoals men zich bekommert om de gezondheid van het lichaam, zo zou men zich ook moeten bekommeren om de gezondheid van de ziel. Immers de ziel leeft eeuwig, terwijl het lichaam vergankelijk is.

Toen de Heer Jezus op aarde wandelde, werden er veel zieken bij Hem gebracht. "En allen die Hem aanraakten werden gezond", staat in het evangelie van Markus (Markus 6:56). Deze wonderen hadden destijds betrekking op het lichamelijk welzijn van de mensen. Jezus Christus was echter op aarde gekomen om door Zijn offer de mensen van de zonde te verlossen en ze naar de ziel gezond te maken. Iedere aanraking met de Heer draagt daartoe bij en is op velerlei manieren mogelijk.

Het woord Gods in geloof aannemen is een vorm van aanraking. "Gij zijt nu rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb", onderwees Jezus Zijn jongeren (Joh. 15:3). Wanneer wij genade en vergeving ontvangen, dan hebben wij eveneens een aanraking met de Heer die ons gezond maakt. Met de viering van het Heilig Avondmaal nemen wij het wezen van Christus in ons op. Ook onze offers, de verbinding met de gezanten van Jezus en een levendig gebedsleven zijn aanrakingen met de Heer.

Echter boven alles staat de liefde van God, die wij hebben ontvangen door de gave van de Heilige Geest. Apostel Johannes heeft geschreven: "God is liefde en wie in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem." (1 Joh. 4:16). Wat een weergaloze aanraking!

Laten wij ons toch genezen door zulke aanrakingen. De gezonde ziel is bereid om de eeuwige heerlijkheid te betreden.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr