Woord van de maand

Eeuwige goederen

Februari 1998

De Heer kent al onze dagen; dagen van vreugde en geluk zijn bij hem evenzeer bekend als dagen van rouw, lijden, aanvechtingen en zorgen. Wat wij ook moeten meemaken, alles is bij Hem bekend. Wij nemen iedere dag in dankbaarheid en vertrouwen uit Zijn hand. Wat ons ook overkomt: vreugde en leed, zorgen en noden, verzoekingen en beproevingen - de Heer weet alles. En als wij fouten maken, willen wij ons niet verstoppen, maar Hem berouwvol om vergeving vragen. "De Heer kent de dagen van de vromen en hun goed zal eeuwig blijven" (Psalm 37:18).

Wat betekent vroom zijn eigenlijk? Vroom zijn is: oprecht zijn, God toegewijd zijn, Hem vertrouwen en in liefde aanhangen. Dit is echter alleen voor diegene mogelijk, die godvrezend is en een levend geloof bezit.

Wat behoort tot dit goed? In de eerste plaats het woord Gods, dat blijft eeuwig. "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan", zei de Zoon van God (Matth. 24:35). Het woord Gods moet het middelpunt van ons leven zijn en blijven, dan bezitten wij goed van eeuwige waarde.

Ook de genade is een goed dat zijn uitwerking heeft tot in alle eeuwigheid. Wat zouden wij zonder genade zijn? Niemand zou voleindigd en waardig kunnen worden voor de dag des Heren, voor de eeuwige gemeenschap met God en Zijn Zoon. Met schuld beladen zouden we voor het gericht komen. Daarom, laten wij de genade aannemen die ons door de gezanten van Jezus steeds weer wordt aangeboden.

Tot de goederen die eeuwig blijven, behoort ook de liefde. Laten wij dit goed bewaren, dat door de Heilige Geest in ons hart is uitgestort; laten we de liefde de ruimte geven, opdat zij zich kan ontplooien en ontwikkelen.

Ook de vrede van God, die de troon des Hoogsten omstraalt als het licht, blijft eeuwig. Hetzelfde geldt voor de waarheid waarmee de Heilige Geest ons leidt, voor de zegen die ons tot in alle eeuwigheid begeleidt en de trouw die de hemelse Vader ons schenkt.

Zalig diegenen die zo wandelen.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr