Woord van de maand

Waakt en bidt!

November 1997

We staan midden in het leven, hebben te kampen met de problemen van alledag. Iedereen is burger van een land en heeft te maken met de daarbij behorende plichten en opgaven. Niemand van ons kan zich daaraan onttrekken. Velen moeten zich in hun beroep bewijzen, volledige inzet wordt verlangd.

Dat mag er echter niet toe leiden, dat we in de haast en de drukte onze eeuwige bestemming vergeten, dat we ons af laten leiden van ons geloofsdoel!

Vandaag de dag bestaat het grote gevaar dat we in het geloof moe worden en inslapen. We willen dit niet onderschatten en de vermaning van de Zoon van God ter harte nemen:"Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt" (Mattheüs 26:41). Het is interessant om vast te stellen dat de jongeren van Jezus bij verzoekingen van uiterlijk gevaar in geen geval moe werden of insliepen. Toen op het meer de storm opstak en ze vreesden dat hun boot zou vergaan, konden ze niet begrijpen dat hun Meester sliep temidden van het woeste natuurgeweld.

Toen de Heer Jezus in de hof van Gethsemane in gebed met Zijn Vader worstelde, was de situatie precies omgekeerd. Bij Zijn terugkeer trof Hij de jongeren slapend aan. Tijdens de grootste innerlijke strijd van hun Meester beseften ze niet, dat het ging om beslissingen van eeuwige draagwijdte. Zelfs het vermanende woord van de Heer: "Kunt gij dan niet een uur met Mij waken?", was niet voldoende om hun vermoeidheid te verdrijven.

Gaat het bij ons soms ook niet zo? Wanneer er aardse belangen op het spel staan, dan verdwijnt alle vermoeidheid, dan zijn wij klaarwakker. Wanneer er een uiterlijke bedreiging is, dan roepen wij de Heer snel aan om te vragen of Hij helpt. Gaat het echter om een beslissing die het geloof betreft, dan is het gevaar van inslapen groot. Daarom is het noodzakelijk iedere keer weer bewust te zijn hoe belangrijk het is om te waken. Laten we het woord van God bewaren: het heeft kracht en macht, kan werelden veranderen, harten neigen, ijzer buigen, stenen laten praten. Bovenal houdt het het verlangen wakker naar de wederkomst van Jezus en sterkt het ons op de weg naar het doel.

Hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr