Woord van de maand

Hulp van boven

Oktober 1997

Toen Gideon de opdracht kreeg om het Israëlitische volk naar de overwinning op de vijand te leiden, bad hij God om een bevestiging. Als teken dat de Heer hem daadwerkelijk tot veldheer had bestemd, moest een wollen vel dat op de dorsvloer was gelegd, nat worden van de dauw, terwijl de grond eromheen helemaal droog bleef. God, de Heer over de natuurwetten, leverde het bewijs van Zijn almacht - zelfs nog een keer na een gebed van Gideon (zie Richteren 6:37-40).

Een gebeurtenis uit de oude tijd. Wat heeft deze ons heden te zeggen?

Ook wij mogen tot de hemelse Vader bidden, dat Hij laat ons zien dat wij Zijn kinderen zijn, dat Hij ons liefheeft, dat Hij ons uitverkoren heeft en ons helpt. Als antwoord verwachten wij niet natuurwetten worden opgeheven; in ons geloofsleven is echter genoeg aanwezig wat ons troost, sterkt en verblijdt.

"Ik wil een hulp beschikken hem, die ernaar verlangt", liet de Heer door de psalmist zeggen (vgl. Psalm 12:6). Laten wij ook daarin een teken van Zijn liefde zien. In het dagelijks leven ervaart men reeds hoe waardevol een liefdedienst is, wanneer men hulp van iemand krijgt. Hoeveel groter en van meer betekenis is echter de hulp die God ons telkens opnieuw biedt.

Laten we bovenal denken aan Gods hulp, de genade van Jezus Christus en de troost van de Heilige Geest. Wie Gods woord in geloof aanneemt, het in zijn hart laat werken en ernaar handelt, die ontvangt licht, kracht en leven. Door de verdienste van het offer van Jezus krijgen wij steeds weer genade. De Heilige Geest tenslotte leidt ons in alle waarheid en klaarheid. Wat een onmetelijke hulp!

De grootste hulp zal ons echter ten deel vallen als de Heer Jezus Zijn belofte vervult en wederkomt om de Zijnen tot zich te nemen. Verlangen wij naar de Dag des Heren? Verlangen, vurig verlangen is een uiting van liefde. Door de Heilige Geest is Gods liefde in onze harten uitgestort; zij wekt het verlangen naar de hulp des Heren op en houdt het in stand. Op de Dag der Eerste Opstanding zullen wij deze hulp in zijn volle omvang ervaren.

Hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr