Woord van de maand

"...want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, de heilbeloften Davids die gewis zijn."

Mei 1997

In de loop van de jaren vinden er in het leven van een mens veel belangrijke gebeurtenissen, hoogte- en dieptepunten, markante zaken, gedenkwaardige belevenissen plaats. De vraag rijst dan: Wat is bij dit alles het belangrijkste?

Voor mij is het antwoord op deze vraag: Boven alle dingen en gebeurtenissen is en blijft de goddelijke genade het allergrootste!

Alle mensen leven van de genade; velen geven zich daarvan geen rekenschap of weten het zelfs niet. We lezen in de Heilige Schrift dat de Heer na de zondvloed Noach zegende en de veelbetekenende woorden sprak: "Zolang de aarde staat, zal niet ophouden zaaiing en oogst, vorst en hitte, zomer en winter, dag en nacht" (Genesis 8:22). Daarmee heeft God de vereiste fundamenten gelegd voor de levensvoorwaarden van de mensen op aarde - en dat is genade!

Nu ga ik nog een stap verder en begeef ik mij op het gebied van de geest. De Heer gaf de belofte door de profeet Jesaja: "...want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, de heilbeloften Davids die gewis zijn". Daarbij wees Hij op het komen van de Verlosser, Die rechtstreeks uit Davids nageslacht zou afstammen. Met de werkzaamheid van Jezus Christus op aarde begon de gouden genadetijd. En geldend tot in de huidige tijd heeft de Zoon Gods de mensen een groots geschenk uit de hemel gegeven: de zekere genade, die zich door de heilige sacramenten van de kerk openbaart, welke sacramenten vandaag door Apostelen over de gehele aarde worden afgedragen.

De zekerheid: ik ben gedoopt en met de Heilige Geest verzegeld en daardoor Gods eeuwig eigendom en erfgenaam van Zijn heerlijkheid, is voor mij een onmetelijke genade. De zekerheid, dat mij iedere keer weer de zonden worden vergeven, is een stuk genade. Dagelijks wil ik onder deze wonderbare deken van goddelijke genade blijven! Daarmee leef ik in de levendige hoop, dat de trouwe God mij eenmaal ook in genade zal aannemen.

Hartelijke groeten,<br/>

Uw

Richard Fehr