Woord van de maand

Triomf van de liefde van God

April 1997

Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart - deze drie gebeurtenissen zijn niet van elkaar te scheiden. Op het lijden van Goede Vrijdag volgt de vreugde van Pasen en alleen, waar zich het opstandingsleven beweegt, kan men ook Hemelvaart vieren. De kracht om - ook in onze tijd - Goede Vrijdag te doorleven ligt in het sterke, wereldoverwinnende geloof. Want door het geloof is men in staat offers te brengen. In het opstandingsleven manifesteert zich de hoop en in de Hemelvaart triomfeert de liefde van God.

Geloof, hoop en liefde! Toen de Heer Jezus op de berg verheerlijkt werd, nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee. Deze drie jongeren belichaamden het geloof, de hoop en de liefde. Op de berg voegden zich ook Mozes en Elia, de representanten van de onwrikbare trouw en het goddelijke vurig enthousiasme. Zoals ook bij de doop van Jezus in de Jordaan werd toen de stem uit de hemel hoorbaar: "Deze is mijn geliefde Zoon, in Wien Ik een welbehagen heb."

De stem uit de hemel verwees naar deze gebeurtenis, nadat de Heer Jezus in de dagen voor Goede Vrijdag tot Zijn Vader bad: "Vader, verheerlijk Uw Naam." De stem verkondigde: "Ik heb Hem verheerlijkt en wil Hem nog eens verheerlijken." Wanneer werd deze belofte vervuld? Bij de opstanding op Pasen en bij de Hemelvaart. Toen werd de Zoon van God definitief verheerlijkt. Echter daarvoor moesten er uren doorleefd worden die Hem niet bevielen. Daarom zei Hij: "Nu is Mijn ziel bedroefd. En wat zal ik zeggen? Vader, help Mij in dit uur!"

Ook wij moeten het een en ander doorleven wat ons niet bevalt: ziekte, aanvechtingen, ongerechtigheid, zorgen en lasten. Dan kunnen wij eveneens zeggen: "Nu is mijn ziel bedroefd." Dan bidden wij: "Vader, help mij in dit uur." Zien wij echter in alles weer de vormende en sturende hand van God en kunnen wij erkennen dat zulke uren dienen voor onze loutering, om meer diepgang in het geloof te brengen?

Dan helpt het geloof ons door "Goede Vrijdag", dan bereiken wij de vreugde van Pasen. En in deze levendige hoop beleven wij de triomf van de goddelijke liefde: Hemelvaart!

Hartelijke groeten,<br/> Uw

Richard Fehr