Woord van de maand

In vreugde en in verdriet: vertrouwen!

Juli 2020

De mens roept in noodsituaties, waarin hij voor bijna onoplosbare problemen komt te staan, om een sterke God. “Heer, help!”, zo klinkt het gebed in tijden van onzekerheid. Ik denk hierbij aan een Bijbeltekst met een bijzondere uitdrukkingskracht: ‘De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ Zo staat het in Exodus 14:14. Destijds sloeg dit op de weg die het volk Israël door de woestijn moest gaan. Voor hen doemde een bijna onoverkomelijke hindernis op en achter hen het Egyptische leger van de vertoornde Farao. De Israëlieten raakten in paniek en riepen luidkeels tot God. Mozes zei tegen hen wat ze moesten doen: “Vertrouw maar op God, wees niet bang! Als God aan onze kant staat, kan ons niets gebeuren.” En zoals uit deze geschiedenis blijkt, heeft de Heer werkelijk op een onverwachte en effectieve manier ingegrepen en Zijn volk gered.

Ook wij worden soms voor moeilijke situaties geplaatst. Dan roept de Heilige Geest ons op om niet in paniek te raken of zelfs God de schuld te geven van onze ellende. In plaats daarvan wijst Hij ons erop dat God ons redt: spoedig zal Hij ons op weergaloze wijze verlossen door Zijn zoon te zenden om ons tot zich te nemen. Jezus zal er met Zijn apostelen voor zorgen, dat Zijn bruid voor Zijn wederkomst gereed staat. Daarom: laten wij stil zijn in de aanvechtingen, op God vertrouwen en ons biddend voorbereiden op het grote moment, waarop we worden weggenomen. 

We beleven steeds ook weer tijden waarin het goed met ons gaat. Dan komen wij tot God, om Hem te loven en te prijzen, omdat we weten dat we het goede te danken hebben aan Zijn genade. We genieten van de blijdschap en het geluk dat ons door God wordt geschonken. Ook op zulke goede momenten van ons leven willen we ons biddend voorbereiden op de wederkomst van Christus. We willen niet vergeten dat God ons iets wil schenken dat nog veel mooier is, n.l. dat wij eeuwig innig met Hem verbonden zullen zijn.

Stamapostel Jean-Luc Schneider