Woord van de maand

Een splinter

Februari 2019

Het schijnt de mens eigen te zijn ruimhartiger over zichzelf  te denken dan over anderen. Bij de ander neem je al snel fouten waar, worden zelfs kleinigheden genadeloos geregistreerd, maar van je eigen tekortkomingen ben je je niet bewust. Jezus heeft deze scheve verhouding aanschouwelijk gemaakt met het beeld van de splinter in het oog van een broeder en de balk in je eigen oog.

Als ik echter besef dat God mij eigenlijk heeft uitverkoren en tot Zijn kind heeft gemaakt om tot zegen te zijn, om door mij aan anderen goed te doen, dan kan ik met de ander niet kritischer omgaan dan met mijzelf. In tegendeel. Dan leef ik met de ander mee en denk er over na hoe ik hem eventueel kan helpen. Dan gebruik ik het heil dat ik heb ontvangen, de genade die God mij heeft geschonken en telkens opnieuw schenkt, om ermee aan het werk te gaan. Om begrip, genade, medeleven en vergeving op te brengen. Niet alleen voor diegenen, die net als de zielen aan gene zijde zo ver weg zijn dat het mij lukt om te vergeven, maar vooral ook voor degene die vandaag zo dichtbij is dat ik de splinter in zijn oog niet over het hoofd kan zien.

Impuls uit een dienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]