Woord van de maand

Onze God en Vader komt de eer toe!

Januari 2017

“Onze God en Vader komt de eer toe” – zo staat het in de brief van apostel Paulus aan de Filippenzen. Het is een oude gedachte, om God, die alles gemaakt en geschapen heeft, de eer te bewijzen, dus zijn macht openlijk te roemen en Zijn onmeetbare goedheid luid te verkondigen. En toch worden de mensen steeds weer van dit voornemen weggeleid. Integendeel: ze geven God de schuld voor alle noden in hun leven!

Mijn oproep vandaag luidt: Laten we God, onze Vader de eer geven! Dat zal niet alleen het motto voor 2017 zijn, maar onze verdere weg door het leven en in het geloof bepalen.

God, de Vader verheerlijken – hoe kun  je dat doen? Ik noem drie opgaven als voorbeeld:

1.     Laten we Gods grootheid erkennen! Hij is de Schepper, van wie alles afkomstig is, zowel de zichtbare schepping  als ook de totale heilsgeschiedenis. Het is onze opdracht, Zijn schepping met wijsheid en goedheid te behandelen. Weliswaar heeft God de natuurlijke bronnen gegeven; de verantwoording voor hun verdeling en behoud ligt echter bij ons, de mens.

2.     Laten we Hem danken voor al Zijn gaven, door Zijn wil te doen, ook al maakt het ons leven wat moeilijker. Laten we Hem offers brengen. Laten we Hem meer vertrouwen geven, dan ons te beklagen over onze zorgen. Hij zorgt voor ons, al zijn wij zondaars. Daarom willen ook wij de waarde van elk mens waarderen. God is de Vader van allen! Wij geven God , onze Vader de eer, wanneer wij om heil bidden ook voor diegenen, die ons kwaad hebben gedaan.

3.     Laten we Zijn heerlijkheid verkondigen, door ons als Gods kinderen te gedragen. Voor God zijn we als kinderen: wij weten weinig en Hij weet alles. Het gaat erom, Zijn autoriteit te erkennen  en ons bereidwillig in Zijn dienst te stellen. Dat is voor ons geen beperking van eigen vrijheid, maar bron van zegen!

Wij willen God, onze vader, de eer geven: Hij is groter dan alles; niets kan Hem verhinderen ons Zijn rijk te geven. Zijn leven, dat Hij in ons heeft neergelegd, moet zich ontwikkelen. Zo zullen we bijdragen aan de eenheid onder Zijn kinderen in de wetenschap, dat er voor alles slechts die ene God en Vader is, “ die er is boven allen en door allen en in allen”.

Het drie punten programma voor dit jaar 2017 luidt:

1.     Laten we de heerlijkheid Gods erkennen in Zijn werken.

2.     Laten we Hem danken voor Zijn weldaden.

3.     Laten we Zijn heerlijkheid verkondigen, door ons als Gods kinderen te gedragen

In deze zin wens ik u veel vreugde en Gods zegen in het nieuwe jaar!

Uw

Jean-Luc Schneider

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]