Woord van de maand

Dienen betekent: een getuigenis zijn

November 2014

De Heer trok destijds met Zijn leerlingen door Galilea. Daar onderwees Hij Zijn jongeren, dat Hij moest lijden en sterven. Ook sprak der Heer al over Zijn opstanding. De leerlingen, zo vertelt het evangelie van Marcus, begrepen Hem echter niet. De leerlingen hadden de wonderen gezien, die Jezus had volbracht. Zij hadden meegemaakt, hoe de mensen in menigten tot de Heer kwamen. Drie van de leerlingen, Petrus, Jakobus en Johannes, hadden zelfs kort ervoor de verheerlijking van de Heer meegemaakt. Toen zij nu in Kafarnaüm aankwamen, vroeg Jezus Zijn jongeren, waarover zij onderweg hadden gediscussieerd. Toen kwam naar voren: Zij hadden met elkaar gediscussieerd, wie de grootste onder hen was. Wanneer namelijk Jezus Zijn heerlijkheid zou openbaren, zou hun, als Zijn leerlingen, toch een deel van de roem toevallen; zo zouden zij stiekem hebben gedacht. Daarom hebben de leerlingen met elkaar gediscussieerd, om vast te stellen wie de beste positie zou hebben wanneer Jezus zich als Heer openbaart.

Vandaag is dat nauwelijks anders. De mensen gedragen zich nu net zo. Als men meekrijgt, dat iemand zeer machtig wordt, dan wil men met hem bevriend zijn.

Hoe is dat bij ons? Wij hebben besloten de Heer te volgen en Hem te dienen. Maar hebben wij Hem ook begrepen? Wat is onze beweegreden om de Heer te volgen en te dienen? Ik stel eens de volgende test voor: Om uit te vinden waarom wij de Heer volgen, moet men zich met de inhoud van onze gesprekken bezig houden. Stellen wij ons de vraag, die de Heer de leerlingen heeft gesteld: “Waarover hebben jullie onderweg gediscussieerd?” Hoe spreken wij over onze naaste? Wie zijn tijd besteedt zijn naaste te beschuldigen, die laat zien, dat hij de Heer niet heeft begrepen. Wie de Heer heeft begrepen spreekt anders over zijn naaste. Die verdedigt zijn naaste en beschuldigt hem niet langer.

Hoe spreken wij over onze kerk? Wij willen er over spreken, wat de Heer in Zijn kerk doet. Wij willen de kerk niet alleen als een organisatie zien en onze tijd besteden aan ons over alles te beklagen, wat niet goed gaat. Wie begrepen heeft, wat de Heer in Zijn werk doet verliest geen tijd met nutteloze discussies of klachten.

De leerlingen hebben gediscussieerd, wie de grootste onder hen is. Hoeveel energie gebruiken wij om aan anderen te laten zien hoe belangrijk en waardevol wij zijn? Als men sommige mensen beluistert valt op hoeveel tijd zij besteden aan het laten zien, wat zij alles hebben gepresteerd en hoe goed zij zijn. Men is toch het meest van zichzelf overtuigd. Wij willen er niet over twisten, wie de grootste onder ons is. Jezus heeft de machtsstrijd onder Zijn leerlingen zo beslecht ”Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.”

Iedere nieuw-apostolische christen moet zich in dienst van zijn medemens stellen, waardoor zijn leven tot een getuigenis voor Christus wordt. In dienst te staan van allen in de kerk betekent de last van de naaste te dragen. In dienst te staan van allen in de kerk betekent de ander te troosten, wanneer hem een ongeluk is overkomen, voor hem bidden als hij zwak is, hem te bemoedigen als hij in nood is. Laten wij onze naasten helpen in het geloof te groeien, doordat wij hem een goed getuigenis van het evangelie brengen. Dat is de dienst, die ieder kind van God kan vervullen: zijn leven tot een getuigenis van het evangelie te laten worden, de lasten van zijn broeder, van zijn zuster te dragen en tot vrede en tot opbouw van de kerk bij te dragen.

(uit een dienst van de stamapostel)

Woord van de maand

De beste plaatsen

(Augustus 2019) Vergelijkende testen zijn in de nieuwsmedia immens populair en behoren tot de meest gelezen en... [meer...]