Woord van de maand

De wapenen van de Heilige Geest

Juni 2014

Wij vieren het pinksterfeest ter gedachtenis aan de dag waarop God de Heilige Geest op de gelovigen in Jeruzalem heeft afgedragen. Daarbij spreken wij graag van „de geboortedag van de kerk van Christus“ en van een feest van vreugde omdat de Heilige Geest ook nu nog in de kerk werkt. Hoe doet de Heilige Geest dit? De brief aan de Efeziërs spreekt erover dat God voor ons een wapenrusting gereed heeft gezet; daaronder versta ik de wapenen van de Heilige Geest. Deze wapenen dienen ertoe om stand te houden tot de dag van de wederkomst van Christus en om te kunnen overwinnen (vgl. Efeziërs 6:11).

Het eerste wapen van de Heilige Geest dat wij kunnen gebruiken is het gebed. Want de Heilige Geest is de geest van het bidden: het zegt ons wat en hoe wij zullen bidden. Iemand die vanuit de Heilige Geest bidt, voert een tweegesprek met God. Laten wij ons door de Heilige Geest inspireren en met onze hemelse Vader spreken door het gebed.

Ook tot de wapenen van de Heilige Geest behoort de vaardigheid om de geesten te herkennen en te onderscheiden, ook wanneer ze niet hun ware aard laten zien. Het is alles het werk van deze geesten wanneer wij af en toe problemen hebben en denken: ik ben toch een kind van God, ik ben al vele jaren trouw, het is toch niet goed dat ik in armoede moet leven? Dan gebruiken wij de wapenen van de Heilige Geest. Wij herkennen de geesten en onderscheiden wat de wil van God is en wat Zijn voornemen is: God wil dat wij trouw blijven, ook bij ziekte en armoede.

Anderen zeggen misschien dat deze werkwijze bij hen niet heeft geholpen, maar dan moeten we nog een ander wapen van de Heilige Geest inzetten, het wonderbare wapen van de geloofsmoed. Want satan, de vorst van deze geesten wendt al zijn macht aan om ons te laten zien dat het onmogelijk is de wil van God te doen. Dan denk ik aan het woord dat stamapostel Leber ons eens in het hart heeft gelegd: „Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is bij God mogelijk.“ Dat is het vertrouwen, dat is geloofsmoed putten uit de Heilige Geest.

Eenmaal kwam de duivel bij Jezus en verzocht hem. Hij stelde hem enkele zaken voor die hij moest doen en de Zoon van God gaf hem iedere keer een zeer duidelijk antwoord. De duivel bood Jezus alle koninkrijken van de aarde en hoopte er daadwerkelijk op dat Jezus daarop zou ingaan. Maar Jezus zei “nee”, Hij gebruikte daarbij het wapen van de godsvreze. Hij wist dat alles wat door God gegeven steeds beter is dan alle aanbiedingen van de duivel. De godsvreze laat ons zien wat van God komt. Dat is nog een belangrijk wapen van de Heilige Geest, de godsvreze.

Onze hemelse Vader heeft ons de wapenen van de Heilige Geest zoals het gebed, het herkennen van de geesten, de geloofsmoed en de godsvreze gegeven en hij heeft Zijn liefde in onze harten uitgegoten zodat wij in staat zijn om ook in moeilijke omstandigheden onze naaste lief te hebben. De naastenliefde is het scherpste wapen van de Heilige Geest.

(Uit een kerkdienst van de stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]