Woord van de maand

Nog een rondje?

Februari 2014

Het begroetingswoord van het pinksterfeest 2013, dat stamapostel Leber uit de volheid van zijn ambt gaf, luidde: „Je Redder komt!“ (Lutherse vertaling: Zie uw heil komt). Deze belofte vergezelt ons sindsdien elke dag. Nu zijn er sinds Pinksteren alweer verscheidene maanden voorbij gegaan, je zou ook kunnen zeggen, het is alweer geschiedenis. Het is nu het jaar 2014 en sinds Pinksteren 2013 is er niets fundamenteels veranderd. Onze Redder, waarop we allemaal wachten, is nog steeds niet gekomen. Alles bleef bij het oude! Alles bleef zoals het was! En waar blijft nu de belofte? Er is niets veranderd.

Komt ons dat niet bekend voor? De apostel die zich in zijn brief met dergelijke geluiden bezig hield, heeft daar een duidelijk antwoord op gegeven: Laat u niet misleiden! De dag des Heren komt, als een dief in de nacht, zo plotseling en onverwacht. Denk eens aan het verhaal van de inname van Jericho: De Israëlieten belegerden Jericho, de stad was afgesloten; er kon niemand meer in of uit. De inwoners hadden hadden zich geheel afgegrendeld. God sprak tot Jozua: „Laat alle weerbare mannen een keer rondom de stad lopen, en doe dat gedurende zes dagen.“ Zo geschiedde het, maar er gebeurde niets, helemaal niets. Ze liepen de eerste dag om de stad, de tweede, de derde, vierde, vijfde en zesde dag, maar er gebeurde niets. Wat zullen de inwoners van Jericho wel van deze merkwaardige processie hebben gedacht? Misschien dromden ze aanvankelijk nieuwsgierig op de stadsmuur samen, om dit schouwspel van bovenaf te volgen: Moet je dat zien, wat willen ze daar nu mee bereiken?

De tweede dag hetzelfde: Ze zijn er nog steeds, en lopen weer rond de stad. Op de derde dag precies hetzelfde. Er zullen er wel een paar langzamerhand weer naar huis zijn gegaan, er gebeurde toch niets. Daar beneden liepen die merkwaardige vreemdelingen hun rondjes; daarover kon men alleen het hoofd schudden: Hoe lang willen die daarmee doorgaan? En waar is dat allemaal goed voor?

De zevende dag liepen de Israëlieten zeven keer rond de stad. Ik moet vaak aan dat beeld denken: Ofschoon er zes dagen lang totaal niets aan de situatie veranderde, gingen ze ondanks dat toch door; en toen kwam opeens de verlossing: De muur viel! „Je Redder komt!“ Ook wanneer er sinds Pinksteren niets is veranderd, ook wanneer we sindsdien op onze geloofsweg, figuurlijk gesproken, zo menige „ronde“ hebben gemaakt, ook wanneer de een of ander teleurgesteld is geraakt en de gedachte opkomt: Hoe lang nog? Wij geven niet op! We hebben de belofte en die houden we vast. Als een Jozua. Hij zal in vervulling gaan, dat staat vast.

Ik kan jammer genoeg niet tegen het volk Gods zeggen: Jullie hoeven nog maar twee of drie rondjes lopen, maar ik kan u wel uit de kracht van het stamapostelambt verzekeren: De dag des Heren zal komen! Geef niet op, blijf vol vertrouwen, uw Redder komt.

(Uit een dienst van de stamapostel)

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]