Woord van de maand

Voorbereid zijn

December 2013

We bereiden ons nu in de adventstijd voor op het Kerstfeest, dus op het feest van het eerste komen van Jezus in nederigheid: Jezus werd als pasgeborene in een kribbe gelegd, er was niet eens een bed voor Hem. Tegenwoordig worden huizen en woningen feestelijk versierd, kerstgeschenken worden gekocht en liederen voor de kerst worden geoefend. Men verheugt zich op het samenzijn op kerstavond en op de dienst met kerst.

Daarbij willen we het tweede komen van de Heer, Zijn wederkomst, niet uit het oog verliezen. De Heer heeft gezegd, dat Hij op een tijdstip zal wederkomen, waarop wij het niet verwachten. Hij heeft duidelijk gezegd, dat Zijn wederkomst zich onttrekt aan elke menselijke berekening. Niemand kan zeggen wanneer de Heer wederkomt.

In de Heilige Schrift vinden we voorbeelden van mensen, die verrast werden, omdat dingen niet zo kwamen, als ze verwachtten: daar is bijvoorbeeld de slechte knecht, die dacht, dat zijn heer nog lang niet kwam ( vgl. Matth. 24). Hij werd slordig en gedroeg zich op een verwerpelijke manier. De terugkeer van de heer trof hem onvoorbereid. Wie niet meer in de directe wederkomst van Christus gelooft, loopt het gevaar, zich niet meer voldoende daar op voor te bereiden. Zich op de komst van de Heer voorbereiden, betekent, de oude mens te laten afsterven en het Goddelijke leven de mogelijkheid te geven zich te ontplooien. Het gaat er dus om, bereid te zijn ons gedrag te overdenken en trekjes te overwinnen, die God niet welgevallen. Onze voorbereiding is begonnen bij de Heilige Verzegeling, toen Gods liefde in onze harten werd uitgegoten. Door de apostelen zet de Heilige Geest dit voort, wanneer ze deze liefde in ons laat groeien. Een godskind dat de Heer in alle reinheid en oprecht liefheeft, verlangt naar Zijn wederkomst en bereidt zich zonder ophouden daarop voor. En Zijn wederkomst zal hem niet onvoorbereid aantreffen.

Tot de voorbereiding op de wederkomst van Christus hoort het, dat de vrucht van de Geest in ons zichtbaar wordt, zoals apostel Paulus die beschrijft in de brief aan de Galaten (Gal. 5: 22,23). De Heer wil graag, dat wij liefhebbende, milde en geduldige mensen zijn en dat we onze liefde, mildheid en ons geduld in Zijn dienst en in de dienst van Zijn kerk stellen.

De voorbereiding van onze ziel op de wederkomst van Christus vraagt tijd en noodzaakt ons om beslissingen te nemen. Soms moeten we van een aantal dingen afzien, niet omdat ze slecht zouden zijn, maar opdat we genoeg tijd kunnen besteden aan het heil van onze ziel. We bidden zonder ophouden, dat de Heer wederkomt.

Op de dag des Heren zullen de doden opstaan, worden wij veranderd en zullen Hem tegemoet gevoerd worden; dat wordt door apostel Paulus al betuigd (vgl. 1 Kor. 15).

We willen bij alle zegenrijke voorbereiding op het komende Kerstfeest het belangrijkste niet uit het oog verliezen: de voorbereiding op de wederkomst van Christus. Laten we de tijd nemen voor het heil van onze ziel, laten we de vrucht van de geest tonen en laten we overwinnen, wat God niet welgevallig is. Dan kan de Heer komen als een verrassing – wij zijn bereid!

(uit een dienst van de stamapostel)